Skipp navigasjon

Evaluering av jegerprøveordningen

13.12.2023 - Evalueringer

Jegerprøveordningen er viktig for å sikre at jegere utvikler gode holdninger til jakt og jaktutøvelse. Ordningen skal sikre at jegere har grunnkunnskap om human og sikker jakt, våpen og skyting, arter, lovverk og jakt- og fangstutøvelse. Ordningen bidrar også til at samfunnet har tillitt til at jegere opptrer innenfor fastsatt regelverk og samfunnets etiske normer.

På oppdrag for Miljødirektoratet har Oslo Economics gjennomført en evaluering av jegerprøveordningen. Formålet med evalueringen har vært å belyse om ordningen er hensiktsmessig innrettet sett opp mot ordningens formål, samt andre samfunnsmål som kan berøres av ordningen.

Vår vurdering er at jegerprøveordningen i all hovedsak fremstår som hensiktsmessig og tilstrekkelig, sett opp mot formålene med ordningen. Vi mener likevel at det kan være hensiktsmessig å gjøre enkelte endringer i dagens ordning. I dag har den eksterne tjenesteleverandøren NaCL AS avtale med Miljødirektoratet om utdanning og veiledning av jegerprøveinstruktørene, og oppdatering og utvikling av undervisningsmateriell. Når avtalen med NaCL utløper, mener vi det er grunnlag for å vurdere om denne oppgaven bør overføres til myndighetene. En slik endring forventer vi at kan legge til rette for en mer hensiktsmessig og effektiv forvaltning.

Det er kommunene som har ansvar for å arrangere jegerprøveeksamen, og de kan motta refusjon fra Miljødirektoratet for å dekke kostnadene til dette. Vi mener at det er behov for å presisere retningslinjene som gjelder ved gjennomføring av jegerprøveeksamen overfor kommunene. Dette kan bidra til å sikre at de som godkjennes som jegere har de nødvendige kunnskapene som kreves.

Vi mener også at det er forhold som taler for å utvide den praktiske delen av jegerprøvekurset, for å sikre at kandidater har de nødvendige praktiske ferdighetene som kreves for å utøve jakt. Av hensyn til effektiv ressursbruk, ser vi en slik utvidelse av jegerprøvekurset som mer hensiktsmessig enn å innføre en større praktisk prøve eller en ren skyteprøve som del av jegerprøveeksamen. For at en slik endring ikke skal øke kursets omfang betydelig, foreslår vi at myndighetene samtidig vurderer om en større del av den teoretiske klasseromsundervisningen skal kunne gjennomføres som e-læring. En slik endring forventer vi at ikke vil gå ut over ordningens formål, da den teoretiske delen av kurset testes gjennom eksamen.

Les rapporten her

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler