Skipp navigasjon

Havvindprosjekter for NVE: Analyser av virkninger for fiskeri og havbruk

15.12.2023 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics er tildelt to betydningsfulle oppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Prosjektene gjennomføres i samarbeid med SINTEF Ocean og Safetec. Det ene oppdraget omfatter en fagutredning av virkningene havvind har for fiskeri og det andre er en fagutredning av konsekvensene for havbruk til havs.

Bakgrunnen for oppdragene er at NVE, underlagt Olje- og energidepartementet, skal gjøre en strategisk konsekvensutredning av 20 områder som er aktuelle for utbygging av havvind [lenke]. Som underlag til konsekvensutredningen skal det gjøres fagutredninger for en rekke interesser som blir påvirket av havvindutbygging. Dette inkluderer vurdering av påvirkninger for fiskeri og havbruk til havs.

Oslo Economics vil, sammen med samarbeidspartnere, gjennomføre fagutredningene for fiskeri og havbruk til havs i tråd med føringer fra NVE og OED. For fiskeri skal vi sammenstille kunnskap om hvordan havvind påvirker fiskeri, kartlegge fiskeriet i de 20 identifiserte områdene og vurdere hvilke konsekvenser havvind kan ha for fiskeriene i hvert område. For havbruk til havs skal vi tilsvarende sammenstille kunnskap om hvordan havvind påvirker havbruk til havs og vurdere hvilke konsekvenser havvind kan ha for havbruk i de utvalgte områdene.

Oslo Economics ser frem til å bidra til en bærekraftig utvikling av havvindprosjekter i Norge. «Vi er stolte av å bli valgt av NVE for disse viktige prosjektene. Oslo Economics ser frem til å være leverandør av viktig fagkunnskap for utviklingen av havvind i Norge», uttaler Jostein Skaar, partner i Oslo Economics.

Prosjektene skal i hovedsak gjennomføres første halvår 2024, med sluttleveranser i slutten av august. Vi samarbeider med NVE, andre direktorater og interessenter for å bidra til at utredningene gir nødvendig innsikt for velinformerte beslutninger om havvindutbygging i Norge.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler