Skipp navigasjon

Vil du bidra i Oslo Economics’ arbeid med utredning av energi-, klima- og miljøspørsmål?

07.09.2023 - Jobb i Oslo Economics

Samfunnet står overfor et stort omstillingsbehov for å redusere klimautslipp, ivareta natur og ressursgrunnlag og samtidig opprettholde mulighet for verdiskaping og velferd for befolkningen. Oslo Economics bidrar med beslutningsunderlag og belyser de viktige avveiningene myndighetene står overfor i disse viktige spørsmålene.

  • Mange av de mest virkningsfulle klimatiltakene dreier seg om en omlegging fra bruk av fossile til fornybare energikilder. Oslo Economics har et sterkt fagmiljø med erfaring fra ulike deler av kraftsektoren, som har stor innsikt i utviklingen av norsk og europeisk energipolitikk, egenskapene ved kraftsystemet og energimarkedene. Vi har gjort en rekke analyser av hvordan strømnett og energimarkeder bør reguleres og utvikles videre for å legge til rette for en ønsket utvikling med elektrifisering og avkarbonisering av samfunnet og økonomien.  
  • Omstillingen av økonomien gir både utfordringer og muligheter. Etablert industri og næring må endre sine produksjonsprosesser og energibruk, og etterspørselen etter nye klimavennlige løsninger gir grunnlag for nye industrier. Mange av disse industriene er basert på ny og umoden teknologi der det er behov for statlig støtte for å utløse investeringer. Oslo Economics har stor innsikt i egenskapene ved nye industrier og markeder, som havvind, hydrogen, batterier, karbonfangst og -lagring og gir råd til myndigheter og virksomheter om hvordan regulering og virkemiddelapparat effektivt kan innrettes for å bidra til å fremme ønsket utvikling.
  • Utbygging av nytt strømnett og ny kraftproduksjon, og etablering av ny næring og industri, beslaglegger areal og gir inngrep i natur og miljø. Oslo Economics jobber med samfunnsøkonomiske analyser og utredninger av areal- og miljøvirkninger knyttet til slike utbygginger. Ofte er det krevende å veie nyttevirkninger, som økt verdiskaping og arbeidsplasser, opp mot kostnadene i form av arealbeslag og naturinngrep. Oslo Economics har betydelig erfaring med slike analyser og har bidratt til metodeutvikling knyttet til vurdering av ikke-prissatte miljøvirkninger.
  • En mer sirkulær økonomi vil bidra til redusert ressursbruk, reduserte utslipp og reduserte naturinngrep. Samtidig er det krevende å finne lønnsomhet i slike modeller. Oslo Economics bistår myndigheter og virksomheter med utredning av regulering og virkemidler for å fremme utvikling av mer sirkulære forretningsmodeller, redusert forbruk, økt ombruk og materialgjenvinning. Sammen med forskere bidrar vi også med kunnskapsutvikling om muligheter for fangst og gjenbruk av karbon som et alternativ til lagring.
  • Myndigheter kan bruke en rekke ulike virkemidler for å oppnå målsetninger om reduserte klimautslipp og miljøinngrep, som avgifter, subsidier, reguleringer og offentlige innkjøp og eierskap. I praksis kan det være vanskelig å bruke virkemidlene som teorien peker på som de mest effektive. Hva som i praksis er effektivt, vil også avhengig av hvilke hensyn som skal ivaretas og hvilke markeder virkemidlene retter seg mot. Oslo Economics har dyktige konkurranseøkonomer som forstår hvordan markedsaktører tilpasser seg endrede rammebetingelser, og medarbeidere med praktisk reguleringserfaring fra departementer, som sammen kan gi gode råd og anbefalinger til hvilke virkemidler som kan brukes i ulike tilfeller.

Ønsker du å bidra i videre kunnskapsutvikling på området, og bistå myndigheter og næringsliv med råd i denne typen problemstillinger? Send inn en søknad om fast stilling eller internship.

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler