Skipp navigasjon

Anbefaler «Byuniversitet» på Tullinløkka

25.04.2016 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Tullinløkka i Oslo er et historisk viktig område som er i omstilling. Som del av Statsbyggs arbeid med å utarbeide en konseptvalgutredning for Tullinløkka har Oslo Economics i samarbeid med Atkins og Snøhetta gjennomført en alternativanalyse.

Den samfunnsøkonomiske analysen peker i ulike retninger når vi vurderer prissatte og ikke-prissatte effekter. Det store bildet er at desto mer staten investerer i eiendommene i områdene, jo større blir de ikke-prissatte nytteeffektene for samfunnet. Anbefalingen avhenger derfor av hvordan man vektlegger de prissatte kostnadene i forhold til de ikke-prissatte nytteeffektene.

Ett av de to anbefalte alternativene er «Byuniversitet». Dette innebærer at Kulturhistorisk museum overtar Nasjonalgalleriet i tillegg til dagens areal i Frederiks gate 2 (Historisk Museum).

Som en opsjon for videre utvikling kan det etableres et nybygg til Kulturhistorisk museum over og under bakken på Tullinløkka, blant annet for internasjonale vandreutstillinger og tekniske funksjoner. Alternativet inkluderer studenthus i St. Olavsgate 32, oppgraderte parker og tilrettelagte byrom.

På Tullinløkka gir alternativet en verdig bruk av Nasjonalgalleriet, bedre rammer for formidling av historiske samlinger, byggene åpnes mot plassen, det legges til rette for publikumsrettet virksomhet i byggenes kjelleretasjer og uteområdene løftes vesentlig. Et studenthus i St. Olavs gate 32 vil frigjøre Chateau Neuf til andre formål og være en attraktiv møteplass for byens studenter med en mer sentral plassering og lokaler tilpasset dagens studentaktiviteter. Parkområdene i Akademihagen oppgrades slik at de blir mer attraktive for allmennheten og samlingsplass for studenter. Alternativet gir en bruk av området i tråd med arkitekten Linstows historiske byplan samtidig som man sikrer et vitalt og publikusvennlig byområde

Det andre alternativet som anbefales er «Byliv». Dette alternativet er rangert høyt fordi det har vesentlig lavere kostnader, gir et betydelig løft for området, samtidig som de vernede bygningene ivaretas. Dersom man i større grad vektlegger prisatte effekter fremfor ikke-prissatte effekter, fremstår dette som det beste alternativet.

Tullinløkkas uteområde utvikles til attraktivt parkområde/byrom med høy kvalitet med mulighet for innganger mot løkka både fra Frederiks gate 2 (Historisk museum) og Nasjonalgalleriet. Nasjonalgalleriet leies ut til en privat aktør som kan utvikle bygget til publikumsformål. I alle alternativene forutsettes det at fredningsbestemmelsene overholdes. I Akademihagen gir det mulighet for en tilsvarende utvikling som «Byuniversitet» med studenthus i St. Olavs gate 32. Alternativet gir en betydelig lavere kostnader for staten, samtidig som området transformeres.

Statsbygg omtaler prosjektet på sine nettsider.

Direktelenke til rapporten og vedleggene finnes her.

Foto: iStock/einbo

Relevante artikler