Skipp navigasjon

Oslo Economics har utredet sykehusstrukturen i Vest-Finnmark

17.10.2016 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har levert en utredning om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark til oppdragsgiver Alta kommune. Rapporten konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte akuttsykehuset fra Hammerfest til Alta, dersom det uansett skal bygges nytt sykehus i regionen.

Regjeringen uttaler følgende i nasjonal sykehusplan: «Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enige om hva som er den beste løsningen, har regjeringen ett gjennomgående svar: Hensynet til pasienten skal alltid veie tyngst». Basert på dette, er det klart at ulempene en flytting av sykehuset vil medføre for Hammerfest er mindre viktig enn den betydelige fordelen for pasientene av en redusert reisetid fra 120 minutter til 80 minutter i snitt.

Les rapporten her

Relevante artikler