Skipp navigasjon

Reguleringen av Statnetts systemansvarutøvelse gir ikke insentiver til å opptre nøytralt og transparent

18.11.2016 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE gjennomført en evaluering av reguleringen av Statnetts utøvelse av systemansvaret. Systemansvarlig har i oppgave å sørge for en stabil frekvens i kraftsystemet gjennom å opprettholde kontinuerlig balanse mellom samlet produksjon og forbruk av elektrisitet. Som systemansvarlig er Statnett delegert offentlig myndighet til å fatte vedtak om ulike forhold knyttet til planlegging og drift av kraftsystemet.  Effektiv ressursutnyttelse i kraftsystemet fordrer at systemansvarlig opptrer nøytralt  overfor alle aktører som berøres av beslutningene, og også likebehandle egen virksomhet og andres virksomhet.

I evalueringen vurderer vi hvorvidt gjeldende regulering oppstiller tilstrekkelige krav og insentiver til nøytralitet og transparens i utøvelsen av systemansvaret. Vi vurderer ikke hvordan Statnett faktisk utøver systemansvaret eller hvordan NVE utøver sine regulatoroppgaver. I rapporten finner vi at kravene i konsesjon, forskrift og økonomisk regulering ikke gir Statnett tilstrekkelig insentiver til å opptre nøytralt og transparent, og foreslår endringer i reguleringen av systemansvaret som i større grad støtter opp om rasjonell utnyttelse av kraftsystemet.

 

Les hele rapporten på NVEs hjemmesider.

Relevante artikler