Skipp navigasjon

Nye krav til registrering av ledninger i grunnen kan gi store nytteeffekter

25.03.2015 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering av ledninger i grunnen. Det anslås at potensielle nytteeffekter av registrering og utveksling av ledningsinformasjon er store.

Beregnede prissatte effekter anslår et nyttepotensial på mellom 135 og 370 millioner årlig. Det tilsvarer en nåverdi på mellom 3,1 og 9,4 milliarder kroner ved en analyseperiode på 40 år. Det prissatte nyttepotensialet inkluderer ikke nytteeffekter for beredskapsmyndigheter, næringsliv for øvrig og publikum som følge av bedre informasjon, færre gravearbeid og færre graveskader. Det er stor usikkerhet rundt anslagene, og det er trolig ikke mulig å oppnå full utnyttelse av nyttepotensialet. Vi vurderer det som overveiende sannsynlig at gjennomføring av tiltaket vil være en samfunnsøkonomisk lønnsom investering.

Les rapporten her.

Relevante artikler