Skipp navigasjon

Kartlegging av forvaltning av infrastruktur for kulturformidling

23.04.2015 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har i nært samarbeid med Spekter utarbeidet en kartlegging av vedlikeholdsetterslepet for bygg til kulturformål. Bakgrunnen er en økende bekymring for at dagens praksis for investering, drift og vedlikehold ikke gir en bærekraftig infrastruktur til kulturformål.

Kartleggingen viser at bygg til kulturformål har et stort vedlikeholdsetterslep, og at etterslepet øker. Årsakene til etterslepet synes å være svak styring av byggforvaltningen, et for lavt bevilgningsnivå over tid og finansieringsordninger som kanaliserer ressurser til nybygg i stedet for vedlikehold og ansvarspulverisering.

Les rapporten her.

Relevante artikler