Skipp navigasjon

Behandling av personopplysninger i forskningsprosjekt om bruk og virkninger av gjenopprettende prosess etter lovbrudd, og virkninger av ungdomsreaksjoner

01.08.2023 - Uncategorized @no

Oslo Economics, Proba samfunnsanalyse og Tore Rokkan v/ Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har nylig påbegynt et forskningsoppdrag på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Det overordnede formålet med oppdraget er å evaluere konsekvenser og virkninger av bruken av gjenopprettende prosess etter lovbrudd, eller et antatt lovbrudd, i regi av konfliktrådet, både for påklagede og fornærmede. Ny kunnskap vil ha stor samfunnsmessig verdi, og kan legge grunnlaget for bedre og mer målrettet forebyggingsarbeid.

Konfliktrådet behandler straffereaksjonene mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd, ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, samt henlagte saker der politi- og påtalemyndighet vurderer at partene bør få et tilbud om mekling i konfliktråd, som alle bygger på metoden gjenopprettende prosess. Studien baseres på administrative registerdata om kjennetegn ved påklagede og fornærmede som er registrert med disse sakene i perioden 2017-2023, samt om forløp før og etter gjennomført straffereaksjon eller mekling i henlagt sak. Målgruppen for studien er personer født i perioden 1970-2010.

Studien bygger på data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Konfliktrådet. Fra SSB vil vi innhente persondata som demografiske kjennetegn, familie- og boforhold, landbakgrunn, utdanning, kontakt med barnevern, inntekt, mottak av trygdeytelser, siktelser, straffereaksjoner, fengslinger og løslatelser. Fra Konfliktrådet innhenter vi opplysninger om saker som er behandlet i Konfliktrådet i perioden 2017-2023. Vi vil også innhente opplysninger om de foresatte til målgruppen, herunder inntekt og høyeste fullførte utdanning, samt kriminalitetsstatistikk.

Prosjektet forventes ferdigstilt ved utgangen av 2024. Personopplysninger slettes senest 1. september 2025.

Justis- og beredskapsdepartementet er oppdragsgiver, men Oslo Economics er behandlingsansvarlig for forskningsprosjektet. Oslo Economics behandler personopplysninger konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg,
  • å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Dersom du har spørsmål knyttet til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter som registrert i prosjektet, ta kontakt med ansvarlig partner, Magne Asphjell, eller prosjektleder og Oslo Economics personvernombud Ragnhild Haugli Bråten.

Relevante artikler