Skipp navigasjon

Hva er effekten av alternative straffereaksjoner?

13.07.2023 - Justis, samfunnssikkerhet og beredskap

Å forebygge og redusere kriminalitet er et uttalt mål både for rettsvesenet og kriminalomsorgen. Mens tradisjonell strafferett spør hvilken lov som er brutt, hvem som har brutt loven og hvilken straffereaksjon de skal ha, spør metoden gjenopprettende prosess hvem eller hva som er skadet, hva deres behov er og hvem som kan dekke behovene. Konfliktrådet forvalter fire strafferettslige reaksjoner som bygger på denne metoden: mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd, ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Metoden tar sikte på å gi ofre og samfunnet en mer sentral rolle i strafferettsprosessen, samtidig som man tar hensyn til rehabilitering av lovbrytere. Den innebærer møter mellom lovbryter og fornærmet, og er frivillig og gratis.

Det er tidligere blitt gjort noe forskning internasjonalt på effekten av gjenopprettende prosess. Noen finner at gjenopprettende prosess kan føre til en reduksjon i tilbakefall av lovbrytere sammenlignet med tradisjonell straff, mens andre finner at det kan føre til en økning i tilfredshet hos ofrene og reduksjon i symptomer på posttraumatisk stresslidelse. Funnene kan imidlertid ikke nødvendigvis overføres til hvordan metoden fungerer i Norge i dag.

Justis- og beredskapsdepartementet har behov for informasjon om bruk og virkninger av gjenopprettende prosess i Norge. Oslo Economics, Proba samfunnsanalyse og Tore Rokkan v/ Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har fått i oppdrag å evaluere konsekvenser og virkninger av bruken av gjenopprettende prosess etter lovbrudd. Som del av oppdraget skal vi blant annet se særlig på ungdomsreaksjonene og studere variasjonen i innholdet i disse. Videre skal vi utrede mulighetene for gjennomføring av en effektstudie om gjenopprettende prosess. Vi vil svare ut oppdraget ved hjelp av både dokumentgjennomgang, analyse av registerdata, spørreundersøkelser og intervjuer.

Oslo Economics har tidligere gjennomført en utredning av kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger, samt effekten av ulike straffereaksjoner. Rapporten kan leses her. Med bakgrunn i dette, og konstellasjonens samlede kompetanse, tror vi at vi er godt rustet til å gjennomføre oppdraget. Vi takker for tilliten fra departementet og ser frem til arbeidet!

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler