Skipp navigasjon

Samferdsel

Bildekreditering: saiko3p

Oslo Economics skal utrede framtiden for Kystruten

Oslo Economics har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utrede flere sider ved kystrutevirksomheten mellom Bergen og Kirkenes. Vi skal undersøke hvilket transportbehov for passasjerer og gods det er på strekningen, hvilke miljøkonsekvenser virksomheten har og potensialet for å skjerpe miljøkravene i det nye anbudet.

Oslo Economics har evaluert Ruters forvaltning av samfunnets midler

Oslo Economics har, på oppdrag fra Ruter, utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om hvordan Ruter forvalter samfunnets midler. I rapporten anbefaler vi Ruters eiere å sette tydelig krav til kostnadseffektiv drift. Vi anbefaler også en rekke tiltak for å hente ut effektiviseringspotensial knyttet til kjøp av transporttjenester og drift av Ruter som selskap.

Velkommen til Jon-Kristian Ryan Hovland

Fra nyttår får vi gleden av å ha med Jon-Kristian Ryan Hovland på laget. Han kommer fra stillingen som seksjonsleder i tilbudsutvikling i Jernbanedirektoratet, og vil særlig bidra til å styrke vårt arbeid innenfor samferdsel. Vi ser frem til å bli bedre kjent med Jon-Kristian!

Staten bør ikke kreve provisjon for å stille garantier på bompengelån

Staten bør ikke innføre garantiprovisjon, men kan gjøre andre tiltak som bidrar til å redusere risikoen for staten, er vår konklusjon fra vår utredning av garantiprovisjon for statlig delgaranti for Samferdselsdepartementet. Hvis provisjon likevel skulle innføres, anbefaler vi en forutsigbar modell som gir lav administrativ ressursbruk.

Forutsigbar og nøyaktig prisregulering gir gevinster for oppdragsgivere og leverandører

Oslo Economics har analysert risikofordeling mellom oppdragsgiver og leverandør i offentlige transportkontrakter. Vår hovedanbefaling til oppdragsgiverne er at de vil være tjent med å endre/justere kontraktene slik at risikofordelingen blir bedre balansert.

Bompengereformen har bidratt til mer vei for pengene

Oslo Economics har i samarbeid med advokatfirmaet SANDS gjennomført en evaluering av bompengereformen på oppdrag for Samferdselsdepartementet. Anbefalingene inkluderer blant annet utforming av mer treffsikre økonomiske indikatorer, gjennomføring av evalueringer av effektiviteten i sektoren på jevnlig basis, økt samhandling og utnyttelse av stordriftsfordeler mellom bompengeselskapene, i tillegg til en gjennomgang av regelverket som i dag regulerer bompengesektoren.

Bør staten kreve provisjon for garantier på bompengelån? 

Bompenger er blitt stadig viktigere virkemiddel for å finansiere offentlige vei- og kollektivprosjekter. På oppdrag for Samferdselsdepartementet skal Oslo Economics utrede om det bør innføres en garantiprovisjon for statlig delgaranti på bompengelån, vurdere konsekvenser ved ulike modeller og eventuelt gi en anbefaling om valg av modell. 

Tog type 76

Tilbudsendringer på jernbanen kan gi betydelige utslag på etterspørselen etter togreiser

Hvordan påvirker kvalitetsforbedringer etterspørselen etter togreiser? Oslo Economics har sett på mulighetene for å identifisere etterspørselsresponsen som følger av nytt togmateriell og inngåelse av takstsamarbeid og nye takstsystemer.