Skipp navigasjon

Samferdsel

Bompengereformen har bidratt til mer vei for pengene

Oslo Economics har i samarbeid med advokatfirmaet SANDS gjennomført en evaluering av bompengereformen på oppdrag for Samferdselsdepartementet. Anbefalingene inkluderer blant annet utforming av mer treffsikre økonomiske indikatorer, gjennomføring av evalueringer av effektiviteten i sektoren på jevnlig basis, økt samhandling og utnyttelse av stordriftsfordeler mellom bompengeselskapene, i tillegg til en gjennomgang av regelverket som i dag regulerer bompengesektoren.

Bør staten kreve provisjon for garantier på bompengelån? 

Bompenger er blitt stadig viktigere virkemiddel for å finansiere offentlige vei- og kollektivprosjekter. På oppdrag for Samferdselsdepartementet skal Oslo Economics utrede om det bør innføres en garantiprovisjon for statlig delgaranti på bompengelån, vurdere konsekvenser ved ulike modeller og eventuelt gi en anbefaling om valg av modell. 

Tog type 76

Tilbudsendringer på jernbanen kan gi betydelige utslag på etterspørselen etter togreiser

Hvordan påvirker kvalitetsforbedringer etterspørselen etter togreiser? Oslo Economics har sett på mulighetene for å identifisere etterspørselsresponsen som følger av nytt togmateriell og inngåelse av takstsamarbeid og nye takstsystemer.