Skipp navigasjon

Bompengereformen har bidratt til mer vei for pengene

05.04.2023 - Samferdsel

Oslo Economics har i samarbeid med advokatfirmaet SANDS gjennomført en evaluering av bompengereformen på oppdrag for Samferdselsdepartementet.

Samlet sett er vår vurdering av at reformen har fungert etter sin hensikt. Sammenslåingen av bompengeselskaper har bidratt til en mer effektiv innkreving gjennom bedre utnyttelse av stordriftsfordeler, økt profesjonalitet, høyere kompetanse og mer kontinuitet i driften av selskapene. Færre selskaper og samling av eierskapet hos fylkeskommunene har også gitt bedre mulighet for eierstyring og gjort Statens vegvesens oppfølging av selskapene enklere og mer enhetlig. I rapporten gir vi flere anbefalinger for videre utvikling av bompengesektoren. Anbefalingene inkluderer blant annet utforming av mer treffsikre økonomiske indikatorer, gjennomføring av evalueringer av effektiviteten i sektoren på jevnlig basis, økt samhandling og utnyttelse av stordriftsfordeler mellom bompengeselskapene, i tillegg til en gjennomgang av regelverket som i dag regulerer bompengesektoren.

I Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei – Reformer i veisektoren varslet den daværende regjeringen en bompengereform med flere tiltak som skulle bidra til det samlede målet om mer vei for pengene. Som følge av reformen har antall bompengeselskaper blitt redusert fra om lag 60 til 5 regionale bompengeselskap heleid av fylkeskommunene. I tillegg er takst- og rabattsystemet blitt betydelig forenklet, utstedervirksomheten er skilt ut fra bompengeselskapene, og det har vært endringer i fordelingen av oppgaver og ansvar mellom Statens vegvesen og bompengeselskapene.

Formålet med utredningen har vært å vurdere måloppnåelsen til reformen, herunder utviklingen i effektivitet og finansieringsvilkår, brukervennlighet og tilrettelegging for myndighetens kontroll og styring med at sektoren er mest mulig effektiv. Utredningen har også gitt anbefalinger for fremtidig utvikling av bompengesektoren.

En offentlig versjon av rapporten er publisert på regjeringens nettside og kan leses her.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler