Skipp navigasjon

Justis, samfunnssikkerhet og beredskap

Evaluering av pilot med kvitteringsordning ved personkontroll

I perioden fra 5. desember 2022 til 3. september 2023 ble det gjennomført en pilot i Oslo sentrum hvor politiet, ved personkontroller, ga en kvittering som bekreftelse på kontrollen. Oslo Economics har i samarbeid med NIBR ved OsloMet evaluert piloten på oppdrag fra Politidirektoratet.

Jarle R. Martinsen.

Evaluering av fengslene i Mandal og Froland

Ble de nye fengslene i Mandal og Froland levert til avtalt tid og kostnad, og legger de til rette for god kriminalomsorg og effektiv drift? Se mer om vår evaluering.

Kan vi stole på internasjonale markeder?

I et nylig avsluttet forskningsprosjekt for Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgår Oslo Economics og samarbeidspartnere det norske matvaresystemets sårbarhet for kriser i globale forsyningslinjer. Onsdag mottok næringsminister Jan Christian Vestre rapporten. Vi finner at forsyningslinjene for viktige importvarer til norsk matvareforsyning i stor grad er robuste, og at internasjonale markeder i all hovedsak fungerer til vår fordel.

Hva er effekten av alternative straffereaksjoner?

Oslo Economics, Proba samfunnsanalyse og Tore Rokkan v/ Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS har fått i oppdrag å gjennomføre et forskningsoppdrag hvor vi skal evaluere konsekvenser og virkninger av bruken av gjenopprettende prosess etter lovbrudd. Som del av oppdraget skal vi blant annet se særlig på ungdomsreaksjonene og studere variasjonen i innholdet i disse.

Kvitteringsordningens påvirkning på tilliten til politiet

Oslo politidistrikt iverksatte i desember 2022 en ni måneders prøveordning med kvittering til personer som stoppes og kontrolleres av politiet. Oslo Economics og NIBR skal må evaluere ordningen med mål om å identifisere læringspunkter som kan bidra til langsiktig forbedring i politiets kontrollvirksomhet, samt å vurdere om det er hensiktsmessig å videreføre en kvitteringsordning for politiet og hvordan denne eventuelt bør innrettes.

Virker fengsel for unge lovbrytere?

Hvordan kan vi måle effekten av det å havne i fengsel?  Virker egentlig fengsel for unge lovbrytere? Og hva har […]

Oslo Economics har inngått rammeavtale med Politiets Fellestjenester

Oslo Economics starter det nye året med å inngå en rammeavtale med Politiets Fellestjenester

Studie av ungdomskriminalitet

Oslo Economics har nylig påbegynt en studie av ungdomskriminalitet på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Det overordnede formålet med studien […]

Behov for økt transparens om kostnader i strømnettet

På vegne av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har Oslo Economics i samarbeid med EFLA gjort en gjennomgang av kostnader […]