Skipp navigasjon

Studie av ungdomskriminalitet

15.10.2020 - Justis, samfunnssikkerhet og beredskap

Oslo Economics har nylig påbegynt en studie av ungdomskriminalitet på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Det overordnede formålet med studien er å øke kunnskapsgrunnlaget om sosiale kjennetegn ved barn og unge som begår kriminelle handlinger, hvilke straffereaksjoner de mottar og konsekvenser for livssituasjonen i etterkant, herunder effektene av ulike straffereaksjoner for sannsynlighet for tilbakefall til ny kriminalitet, arbeidsmarkedstilknytning og utdanning. Ny kunnskap vil ha stor samfunnsmessig verdi, og kan legge grunnlaget for bedre og mer målrettet forebyggingsarbeid.

Studien skal baseres på tilgjengelige og relevante registerdata om barn og unges kjennetegn og forløp før og etter straffereaksjon. Denne kvantitative analysen vil kompletteres med en mindre intervjustudie samt en dokument- og litteraturstudie.

Vi vil samarbeide om studien med førsteamanuensis ved UiO, Manudeep Bhuller, og seniorforsker ved Frischsenteret, Ole Røgeberg. Prosjektet forventes ferdigstilt ved utgangen av 2021.

Relevante artikler