Skipp navigasjon

Behov for økt transparens om kostnader i strømnettet

22.01.2020 - Justis, samfunnssikkerhet og beredskap

På vegne av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har Oslo Economics i samarbeid med EFLA gjort en gjennomgang av kostnader ved bygging av luftledninger i transmisjonsnettet for strøm. Utredningen inngår i NVEs oppfølging av Statnett.

Strømnettet er avgjørende for forsyningssikkerhet, og tilrettelegger for verdiskaping hos kraftforbrukere og i kraftproduksjon. Det gjennomføres nå betydelige investeringer i transmisjonsnettet, og det er planer om investeringer for om lag 135 milliarder kroner frem mot 2027. Kostnadene i transmisjonsnettet dekkes over nettleien. Økt kunnskap om kostnadene ved utbygging av luftledninger, og tiltak for at de gjennomføres effektivt, kan bidra til at nettleien ikke blir høyere enn nødvendig.

Vi har på bakgrunn av fire utbyggingsprosjekter funnet følgende sentrale kostnadsdrivere for ledningsbygging:

 1. omfang av ombygginger og riving
 2. antall tonn stål per kilometer (tonnasje)
 3. entreprisekostnader per tonn stål
 4. investeringer i infrastruktur
 5. ekstraordinære kostnader
 6. byggherreorganisasjonen

Det er flere forhold som påvirker disse driverne igjen, hvorav noen er mer påvirkbare enn andre. Vi anbefaler at energimyndighetene, ved Olje- og energidepartementet og NVE, og Statnett gjennomfører tiltak som sikrer økt transparens, økt anvendelse av kost- /nyttevurderinger, og styrker insentiver til kostnadseffektivitet. Tiltakene vi anbefaler er:

 • Dokumentere rimeligste løsning
 • Føre endringslogg for kostnadsutvikling i prosjektene
 • Informere om flere kostnadstall knyttet til investeringene
 • Overvåke utviklingen i Statnetts byggherrekostnader
 • Måle prosjektene på totalkostnad i alle faser av prosjektet
 • Innføre flere måleindikatorer for kostnader i Statnetts organisasjon
 • Etablere en veileder i nytte-/ kostnadsvurderinger for hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn
 • Vurdere økt bruk av budsjettmekanismer

Du kan lese NVEs omtale av rapporten her.

Rapporten kan leses her: OE-rapport 2019_37 – Gjennomgang av kostnader ved bygging av luftledninger i transmisjonsnettet.

Relevante artikler