Skipp navigasjon

Aktuelt

Markedsanalyse av drift og vedlikehold på vei

Oslo Economics skal kartlegge konkurranseforholdene i markedet for drift og vedlikehold av vei. Markedsundersøkelsen utføres på oppdrag fra Statens vegvesen […]

Kvalitetssikring av gigantisk veiprosjekt på Vestlandet

Oslo Economics har fått i oppdrag fra Finansdepartementet og kvalitetssikre konseptvalgutredningen for et stort nytt veiprosjekt mellom Skei i Sogn […]

Vellykket språk- og litteraturpolitikk

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Oslo Economics utredet det statlige virkemiddelapparatet på litteratur- og språkområdet. Utredningen viser at de språk- […]

Konkurrenceankenævnet opphever konkurransesak mot Post Danmark

Oslo Economics har bistått Post Danmark i en konkurransesak som ble behandlet av Konkurrenceankenævnet i Danmark. Vi tok stilling til […]

Behovet for drosjeløyver i Oslo og Akershus

Oslo Economics har sammen med Menon utredet behovet for drosjeløyver i Oslo og Akershus på oppdrag fra Oslo kommune og […]

Fikk redusert boten med 90 prosent

Frostating lagmannsrett har redusert Konkurransetilsynets overtredelsesgebyr med 90 prosent i en sak om anbudssamarbeid mellom to entreprenørselskaper i Trøndelag. Oslo […]

Utredningsgrunnlaget for offentlige tiltak og reformer

Oslo Economics skal bistå Riksrevisjonen i en undersøkelse av utredningsgrunnlaget for offentlige tiltak. I denne undersøkelsen skal vi belyse om […]

Hvordan påvirkes konkurranse og markedsutvikling av store statlige investeringer?

Oslo Economics har på oppdrag fra NTNUs Concept-program vurdert hvordan konkurransen og markedsutviklingen påvirkes av store statlige investeringer. Oppdraget er […]

Aleksander Møll til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Aleksander Møll velkommen til Oslo Economics. Han er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo, og […]

Oslo Economics evaluerer handlingsplan for universell utforming

På oppdrag for Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet skal Oslo Economics evaluere regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. […]

Ny rapport: Samordning av statlige kjøp

Oslo Economics har utredet fordeler og ulemper med å samordne statlige kjøp. Prosjektet var et samarbeid med det innkjøpsfaglige miljøet […]

Studie av bokbransjen

På oppdrag fra Kulturdepartementet skal Oslo Economics utrede de statlige litteratur- og språkpolitiske virkemidlene. Utredningen skal gjøres i samarbeid med […]

1 2 52 53 54 56 57