Skipp navigasjon

Priser på matvarer i butikk vokser raskere enn dagligvarekjedenes innkjøpspriser

17.03.2015 - Konkurranse, marked og regulering

På oppdrag fra Dagligvareleverandørenes forening (DLF) har Oslo Economics gjennomført en empirisk studie av butikkpriser og leverandørpriser i det norske markedet for dagligvarer. Datagrunnlaget omfatter priser ut av butikk og priser fratrukket alle rabatter inn til kjedene. Datagrunnlaget dekker omtrent 30 prosent av omsetningen i dagligvaremarkedet. Leverandørene har stilt til rådighet butikkpriser og innkjøpspriser per vare fratrukket alle rabatter. Dette har gitt grunnlaget for å studere utvikling i kjedenes gjennomsnittlige marginer. Utvikling i marginer over tid kan fortelle oss hvordan konkurransen mellom kjedene utvikler seg.

Analysene viser at prisene på varer ut av butikk har vokst en del raskere enn innkjøpsprisene på de samme varene fra 2011 til 2014. Det betyr at størrelsen på kjedenes marginer har økt i samme periode, noe som kan indikere at konkurransen mellom kjedene i det norske markedet er svekket.

For mer informasjon om oppdraget, eller for å få tilsendt rapporten, kontakt Jostein Skaar.

Relevante artikler