Skipp navigasjon

Aktuelt

Godt nytt år med Oslo Economics i ny drakt!

Vi markerer overgangen til 2013 med nye nettsider. På nyhetssidene legger vi jevnlig ut prosjektnyheter og annet nytt fra Oslo […]

Nytt sykehus på Nordvestlandet bør ligge bynært Molde

Oslo Economics har på oppdrag fra Helse Møre og Romsdal HF utredet samfunnskonsekvenser av syv alternativer for nytt sykehus i […]

Ragnhild Haugli Bråten til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Ragnhild Haugli Bråten velkommen til Oslo Economics. Hun er i ferd med å ferdigstille […]

Rammeavtale med Jernbaneverket om konsulenttjenester innen samfunnsøkonomi og statistikk

Oslo Economics har inngått en rammeavtale med Jernbaneverket om konsulenttjenester innen samfunnsøkonomi og statistikk. Avtalen har en varighet på to […]

Nyhetsbrev fra Oslo Economics

Det har vært stor aktivitet i Oslo Economics i 2012. Her kan du lese kort om saker vi har jobbet […]

Konkurranseutsetting av riksveifergedriften er på rett kjøl

Oslo Economics har evaluert konkurranseutsettingen av riksvegferjedriften og konkluderer med at den i all hovedsak har vært vellykket. Det ser […]

Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser

På oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) vurderer Oslo Economics hvordan informasjon og data om offentlige anskaffelser kan […]

Elektronisk konkurransegjennomføring

På oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomfører Oslo Economics en samfunnsøkonomisk analyse av elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy. Bakgrunnen er […]

Bruk av konkurranse og private tjenestetilbydere

På oppdrag fra NHO kartlegger Oslo Economics resultater fra bruk av konkurranse og private tjenestetilbydere innenfor offentlige ansvarsområder. Oppdraget utføres […]

Beregning av diversjonstall i A-pressen-saken

I økende grad benyttes det økonomiske «bevis» i konkurransemyndighetenes behandling av fusjonssaker. Et slikt «bevis» er diversjonstall som fremkommer gjennom […]

Ny rapport: Konsekvensutredning av digitalisering av skjemaer i staten

Oslo Economics har bistått Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i utarbeidelse av konsekvensutredning av økt digitalisering av skjemaer i staten. Vi […]

Trafikkprognosene har undervurdert behovet for firefelts vei på flere veistrekninger

På oppdrag fra NHO har Oslo Economics sammenlignet tidligere prognoser for trafikkutvikling med faktisk trafikkutvikling på tolv utvalgte veistrekninger. Gjennomgangen […]

1 2 51 52 53 58 59