Skipp navigasjon

Bidrag til Helsekommisjonens utredning

03.02.2023 - Helse og life science

I løpet av de siste årene har Oslo Economics utarbeidet en rekke rapporter om bemanningsutfordringer i helse- og omsorgssektoren i Norge. Flere av disse rapportene inngår nå i kunnskapsgrunnlaget i Helsepersonellkommisjonens utredning, som ble lagt frem denne uken.

Behovet for personell og kompetanse i helse- og omsorgssektoren har vært et sentralt tema i Oslo Economics’ arbeid de siste årene. Blant annet har vi jobbet med handlingsplanen for allmennlegetjenesten, kartlegging av tilgang på psykologtjenester i Norge, oppgavedeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere i sykehus og samfunnsøkonomiske perspektiver knyttet til oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren. Sistnevnte rapport ble utarbeidet på vegne av Helsepersonellkommisjonen. Disse rapportene inngår nå i kunnskapsgrunnlaget i NOU 2023:4 Tid for handling, som Helsepersonellkommisjonen la frem i dag. Den kan leses her: NOU 2023: 4 – regjeringen.no

Helsepersonellkommisjonen er forankret i Hurdalsplattformen og ble etablert i desember 2021. Kommisjonen er bedt om å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse frem mot 2040 i lys av sentrale utviklingstrekk og behovet for å ivareta en bærekraftig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste.

Her kan du lese flere av rapportene vi har skrevet som inngår i kunnskapsgrunnlaget i NOU 2023:4 Tid for handling:

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler