Skipp navigasjon

Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten

19.05.2022 - Helse og life science

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 inneholder en rekke tiltak som skal bidra til å skape en fremtidsrettet allmennlegetjeneste og en bærekraftig fastlegeordning med tjenester av høy kvalitet. Arbeidet med å styrke fastlegetjenesten er godt i gang, men evalueringen viser at det fortsatt er betydelige rekrutteringsutfordringer og behov for å utvikle fastlegeordningen.

Per mai 2022, to år etter lanseringen av handlingsplanen, er ni tiltak iverksatt, mens syv er pågående og ett er satt på vent. Vår vurdering er at tiltakene i handlingsplanen synes å være relevante, men at flere av tiltakene ikke er kraftfulle nok, ikke er iverksatt eller ikke har vært iverksatt lenge nok. I det videre arbeidet med handlingsplanen og en bærekraftig og fremtidsrettet allmennlegetjeneste, er det behov for å tilrettelegge for bedre arbeidsvilkår for eksisterende fastleger, og få flere leger inn i fastlegeordningen. Det er blant annet behov for å gjennomgå oppgaveporteføljen og vurdere hvilke oppgaver fastlegen bør ha, samt sikre at inntekter står i rimelig forhold til arbeidsbelastningen og kostnadene, og sikre akseptabel risiko og forutsigbarhet for næringsdrivende leger, særlig de første årene.

Helsedirektoratet har ansvar for oppfølging av handlingsplanen for allmennlege­tjenesten 2020-2024 og har gitt Oslo Economics og Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn (i samarbeid med tilknyttede fageksperter) i oppdrag å gjennomføre en følgeevaluering av handlings­planen. Hovedformålet med følgeevalueringen er å undersøke i hvilken grad målene i handlingsplanen nås, og hvilke effekter tiltakene gir. Evalueringen bygger på analyser av registerdata, spørreskjemaundersøkelser, intervjuundersøkelser og dokumentstudier.

Evalueringsrapport I (2022) kan leses her.

I 2023 ble evalueringsrapport II publisert. Den finner du her.

I 2024 ble evalueringsrapport III publisert. Den finner du her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler