Skipp navigasjon

Mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren

08.02.2022 - Offentlig sektor

Oslo Economics, COWI og Kinei har på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren. Rapporten ble utarbeidet på bakgrunn av at sektoren må gjøre betydelige investeringer de neste årene for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i vann- og avløpsnettet.

Vann- og avløpssektoren ivaretar samfunnskritiske funksjoner, og er avgjørende for helse og miljø. Det er ikke minst viktig at alle kan få rent vann i kranene og at avløpsvannet ikke forurenser omgivelsene.

Rapporten består av en nåsituasjonsanalyse, teknisk mulighetsstudie, organisatorisk mulighetsstudie og en samfunnsøkonomisk analyse av fem ulike tiltak som endrer organisering, tilsynsmyndigheter og finansiering av sektoren. Vi finner at den grunnleggende vannforsyningen i all hovedsak er god, men at sektoren har flere mangler. Manglene er blant annet knyttet til reservevann, avløpshåndtering og ledningsfornyelse. Det er også nokså store forskjeller mellom små og store kommuner, hvor små kommuner har noe dårligere vannkvalitet og leveringsstabilitiet, samt lavere ledningsfornyelse.

Den tekniske mulighetsstudien finner også at det er et betydelig forbedringspotensial for bruk av riktige teknologier og arbeidsmetoder i vann- og avløpssektoren. Vår vurdering er at det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme vil være å vedta at de kommunale vann- og avløpsenhetene skal organisere seg i regionale enheter. Dette vil sørge for en best mulig bruk av vannkilder, resipienter, infrastruktur og fagfolk. I tillegg bør staten innføre en mer systematisk styring av sektoren, blant annet ved å samle myndighetsansvaret for avløp.

Les hele rapporten her.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler