Skipp navigasjon

Oslo Economics har utredet behovet for en særlig organisering og tolkeformidling i offentlig sektor

04.03.2022 - Offentlig sektor

I samarbeid med Agenda Kaupang har Oslo Economics nylig levert en rapport om organisering av fjerntolking og tolkeformidling i offentlig sektor. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  

1. januar 2022 trådte lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) i kraft. Loven er forventet å øke etterspørselen etter tolketjenester og kvalifiserte tolker i et marked preget av knapphet på kvalifiserte tolker. En mer effektiv formidling av tolkenes tjenester generelt, og økt bruk av fjerntolking spesielt, kan bidra til redusert reisetid, og øke tolkenes tilgjengelige kapasitet og bedre tilgangen på kvalifiserte tolker. Fjerntolking kan imidlertid også påvirke kvaliteten på tolkingen, og bør først og fremst innføres der det er forsvarlig og hensiktsmessig.

I rapporten har vi identifisert og vurdert mulige tiltak rettet mot organisering, bruk av fjerntolking og tolkeformidling. Tiltakene innebærer bruk av organisatoriske, pedagogiske, økonomiske og juridiske tiltak. Våre analyser viser at flere av de identifiserte tiltakene kan anbefales utfra et samfunnsøkonomisk ståsted, og vi anbefaler å gå videre med disse. De anbefalte tiltakene er:

  • Oppdatere og videreutvikle eksisterende informasjonsmateriell
  • Innføre minimumskrav/minstestandard til det tekniske utstyret tolken benytter til skjermtolkingsoppdrag
  • Utarbeide veiledningsmateriell om valg av tolkeform
  • Innføre minimumskrav til lokalet hvor tolken gjennomfører fjerntolkingsoppdrag (utenom forskrift)
  • Etablere tilskuddsordning til tolker for innkjøp av utstyr til skjermtolking
  • Opprette operative støtte- og supportfunksjoner (sentralt eller gjennom tilskuddsordning)

Vi vurderte også etablering av fysisk knutepunkt for skjermtolking og å opprette en statlig bestillingsenhet for tolketjenester som mulige tiltak. Det er stor usikkerhet knyttet til både kostnads- og nyttevirkningene av disse tiltakene, og vi anbefaler å utrede tiltakene videre før man eventuelt går videre med dem. De neste årene vil det komme mer kunnskap og erfaring om virkningene av tolkeloven, og dette kan være nyttig informasjon i beslutninger om eventuelle nye tiltak.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler