Skipp navigasjon

Oslo Economics bistår i flere store oppdrag på tolkefeltet

16.09.2021 - Offentlig sektor

Oslo Economics jobber i perioden 2021-2022 med flere store oppdrag på tolkefeltet. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomfører vi en utredning om organisering av fjerntolking og tolkeformidling i offentlig sektor, i samarbeid med underleverandør Agenda Kaupang. Oppdraget innebærer å kartlegge om det er behov for en særlig organisering av fjerntolking (telefon- og skjermtolking) og tolkeformidling i offentlig sektor, og hvordan tilbudet i så fall bør organiseres og tilpasses den teknologiske utviklingen. Videre er formålet å beregne offentlige organers kostnader ved å investere i og drifte fjerntolking, og beregne mulige gevinster av at bruken av fjerntolking øker. Endelig rapport fra oppdraget vil leveres til KD i starten av 2022.

Vi samarbeider også med Agenda Kaupang (hovedleverandør) og Proba samfunnsanalyse om å bidra til kunnskapsutvikling på tolkefeltet, i et oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Den nye tolkeloven vil skape økt etterspørsel og økt bruk av kvalifisert tolk i offentlig sektor. For å imøtekomme samfunnets behov for tolketjenester er det nødvendig med gode metoder for å kartlegge og måle tolkebruk i offentlig sektor, samt gjøre framskrivninger av tolkebehov. Det er også behov for økt kunnskap om tolkers arbeidsvilkår, og hvordan disse påvirker markedet og profesjonsutviklingen. Oslo Economics vil særlig bistå i arbeidet med å vurdere samfunnets behov for tolk og gjennomføre framskrivninger av tolkebehovet over tid. Sluttrapport fra oppdraget leveres i løpet av våren 2022.

Relevante artikler