Skipp navigasjon

Kommune

Oslo Economics har signert rammeavtale med Oslo kommune om ekstern kvalitetssikring av investeringsprosjekter (KS1 og KS2)

Oslo Economics har sammen med konsulentselskapene Systra og Promis signert ny rammeavtale med Oslo kommune ved Byrådsavdelingen for finans. Rammeavtalen gjelder kvalitetssikring av konseptvalgutredning (KS1) og forprosjekt (KS2) for kommunale investeringsprosjekter og alle byrådsavdelinger kan være bestillere av oppdrag i rammeavtalen

Kvalitetssikring av kapasitetskartlegging av barnehageplasser i Oslo

På oppdrag for Oslo kommune v/ byrådsavdeling for utdanning (UTD) har Oslo Economics gjennomført en kvalitetssikring av kapasitetskartlegging av barnehageplasser i Oslo.

Landskapsbilde av Stavanger

For tidlig å si noe om effektene av kommunesammenslåing

Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune ble i 2020 slått sammen for å oppnå bedre samfunnsutvikling, et sterkere kommunalt demokrati og god kommuneøkonomi. Oslo Economics har undersøkt effektene av sammenslåingen.

Organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark

Tilbudet for videregående opplæring i Finnmark er preget av lange reiseveier, en stor andel borteboere og flere linjer med lave søkertall. Med bakgrunn i dette har Oslo Economics, i samarbeid med Aske prosjektutvikling, utarbeidet en rapport som tar for seg mulighetene for organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark.

Oslo Economics har inngått rammeavtale med Drammen kommune om eierstrategisk arbeid 

Oslo Economics ble nylig, som én av tre leverandører, tilbudt rammeavtale med Drammen kommune om bistand til eierstrategisk arbeid knyttet til kommunens om lag 35 eierposisjoner.

Anleggsplass og skilt til Nannestad

Muligheter for vekst og utvikling i Nannestad

Nannestad har i dag over 15 000 innbyggere og er en kommune i vekst. Etableringen av Oslo lufthavn har vært en viktig driver for utviklingen, men også gjort kommunen sårbar for endringer i aktiviteten ved lufthavnen. Nannestad ønsker å redusere denne sårbarheten, og gjennom omstillingsprogrammet Gardermoen Vekst har Oslo Economics vurdert hvordan kommunen kan legge til rette for en variert befolknings- og næringsstruktur.