Skipp navigasjon

For tidlig å si noe om effektene av kommunesammenslåing

17.11.2023 - Kommune

På oppdrag for Stavanger kommune har Oslo Economics og NTNU Samfunnsforskning evaluert kommunesammenslåingen mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Sammenslåingen ble gjennomført for å oppnå bedre samfunnsutvikling, et sterkere kommunalt demokrati og god kommuneøkonomi gjennom en større kommune. Vi har kartlagt mulige positive og negative virkninger for innbyggerne som følger av sammenslåingen som fant sted 1. januar 2020.

Nye Stavanger kommune gjør det godt på en rekke områder. Evalueringen viser få endringer som kan knyttes til sammenslåingen, og ingen negative effekter.

Vi ser ingen endring i tjenesteproduksjonen innenfor barnehage, grunnskole, barnevern, sosiale tjenester, pleie og omsorg, kommunehelse eller kultursektoren. Finnøy lå før sammenslåingen noe lavere på formalkompetanse hos ansatte i barnehager, men dette har etter sammenslåingen økt til sammen nivå som gamle Stavanger og Rennesøy.

Den nye kommunen har gode økonomiske måltall. Tidligere Stavanger hadde også en sterk økonomi, som ser ut til å ha vært til Finnøy og Rennesøys fordel i sammenslåingen. Før og under sammenslåingen var det enighet blant politikerne i de tre tidligere kommunene å begrense investeringsaktiviteten. Denne innsatsen realiserer seg i kommuneregnskapet og gjør at den nye kommunen er bedre stilt til å realisere gevinster av sammenslåingen. For flere lignende kommunesammenslåinger var det motsatte tilfellet.

Valgdeltakelsen i Finnøy og Rennesøy ser ut til å ha svekket seg noe, men med en deltagelse på omtrent 70 prosent i kommunestyrevalgene i både 2019 og 2023 ligger de på et høyt nivå i nasjonal sammenheng og høyere enn Stavanger for øvrig. Tilsvarende effekter er dokumentert i eksisterende forskning. Forskning tyder også på at det ved slike sammenslåinger kan bli et fall i tilliten til de folkevalgte. Ved bruk av Innbyggerundersøkelsen til DFØ kan vi ikke påvise noe fall i tilliten til de folkevalgte.

Uten egne kommuner faller også medieomtalen av kommunepolitikk relatert til Finnøy og Rennesøy. Samtidig viser våre analyser at aktiviteten i kommunedelsutvalg for Finnøy og Rennesøy fører til medieomtale som delvis kompenserer for reduksjonen. Dette vurderer vi som positivt for lokaldemokratiet i de to tidligere kommunene.

Et viktig bakteppe for evaluering av sammenslåingen er virkninger av en slik sammenslåingen kan ta mer tre år å realisere seg. I tillegg til dette har koronapandemien trolig begrenset den nye kommunenes mulighet til å rette innsats mot å realisere mulige gevinster. Det er derfor ikke usannsynlig at sammenslåingen kan gi gevinster på lenger sikt og vi identifiserer i evalueringen flere områder hvor det ligger til rette for det.

Rapporten finner du her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler