Skipp navigasjon

Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Anbefaler omfattende endringer for betaling av frilanstolker i NAV

NAV er avhengig av å bruke både fast ansatte tolker og frilanstolker for å dekke døve, hørselshemmede og døvblinde brukeres behov for tolketjenester på ulike tidspunkt og arenaer. Vi har, sammen med Proba samfunnsanalyse, gjennomgått NAVs honorarsystem for frilanstolker.

Forslag om en særskilt kompensasjonsordning for «oljepionerene»

«Oljepionerer» har betalt en høy pris for den norske oljerikdommen i form av helseskader etter å ha blitt eksponert for kjemikalier og giftige stoffer i sitt arbeid offshore. Nå skal det arbeides frem en kompensasjonsordning for disse pionerene.

Jo, andelen unge i utenforskap har økt

Ragnhild Haugli Bråten, Erik Magnus Sæther og Susanna Sten-Gahmberg har skrevet en kronikk hvor de argumenterer for at det er god grunn til både bekymring for andelen unge uføre og til å iverksette tiltak rettet mot å redusere utenforskap blant unge.

Områdegjennomgang av NAVs bruk av arbeidsmarkedstiltak

Tildeling av arbeidsmarkedstiltakene bør være basert på oppdatert kunnskap om hvilke tiltak som fungerer best for ulike brukergrupper. Vi skal gjennomføre en områdegjennomgang som skal svare på om NAVs bruk av arbeidsmarkedstiltak er kunnskapsbasert, og foreslå hvordan tiltaksbruken kan bli bedre.

Tre nye prosjekter på arbeids- og velferdsområdet

Det er store kostnader knyttet til at personer i yrkesaktiv alder ikke er i full jobb, både for enkeltpersoner og for samfunnet. Nå skal Oslo Economics bidra til ny kunnskap på arbeids- og velferdsområdet gjennom flere oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Behov for en mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste

Tidligere arbeid og tilbakemeldinger fra arbeidsgiversiden har gitt signaler om at bedriftshelsetjenesteordningen ikke fungerer etter intensjonen. Tiltak for en mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste skal iverksettes, og vi skal gjennomføre en følgeevaluering av tiltakene.

Lovende erfaringer med kompetansetiltak for langtidssykmeldte

Som del av arbeidet med å redusere sykefraværsprosenten har det blitt gjennomført en utprøving av utvidet bruk av kompetansetiltak i sykmeldingsperioden. Tiltaket innebærer at kurs eller kortvarig utdanning skal kvalifisere sykmeldte som ikke har helse til å stå i sitt nåværende arbeid for annet arbeid.

Hvilken nøkkelkompetanse trengs i det grønne skiftet?

Det grønne skiftet vil innebære store endringer for både etablerte og nye bransjer. Den ønskede utviklingen er betinget av tilgang på nødvendig kompetanse og kunnskap. Hvis disse ressursene blir mangelvare, kan det forsinke det grønne skiftet, og svekke norsk konkurranseevne og verdiskaping.

Mer oppgavedeling i sykehusene kan gi bedre økonomi og tilfredshet

Oppgavedeling som innebærer at helsefagarbeidere får opplæring i oppgaver som tidligere i hovedsak ble utført av sykepleiere, har vist seg å både gi bedre utnyttelse av personell og økt jobbtilfredshet.

Lanseringsseminar for rapport om oppgavedeling i sykehus

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Fagforbundet og Delta inviterer til frokostmøte om oppgavedeling i sykehus og lansering av rapporten «Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus»

Hvilke muligheter har enslige forsørgere på boligmarkedet?

På oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet skal Oslo Economics fremskaffe økt kunnskap om enslige forsørgeres posisjon i boligmarkedet.

Hvordan kan vi på en bedre måte måle om vi lykkes med å få flere i arbeid?

Vi skal, i samarbeid med Frischsenteret, bistå direktoratet med å ferdigstille en anbefaling til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om nye styringsparametere for overgang til arbeid og utdanning i NAV.