Skipp navigasjon

Avgjørende og hensiktsmessig tilskuddsordning for utsatte for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosialkontroll

16.01.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Formålet med tilskuddet til kommunale bo- og støttetilbud til personer over 18 år utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll, som forvaltes av Bufdir, er å gi personer i målgruppen hjelp til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som mulig, gjennom å tilby en trygg bolig med forsterket oppfølging i en overgangsperiode. Målgruppen for ordningen er personer over 18 år som av sikkerhetsmessige grunner må bryte med familien. Det er en svært sårbar og utsatt gruppe, og det stilles høyre krav til blant annet faglig kompetanse for å identifisere og ivareta disse på en trygg og forsvarlig måte. Tilskuddsordningen bidrar derfor til et tiltak som kan gi målgruppen nødvendig beskyttelse og oppfølging. Denne ivaretakelsen vil på sikt kunne føre til at personer i målgruppen kan komme tilbake til samfunnet som samfunnsnyttige borgere, og leve selvstendige og gode liv. Vår vurdering er at tilskuddet er avgjørende for å sikre et midlertidig forsterket tilbud til personer i målgruppen, samt sette brukeren i kontakt med relevante hjelpetjenester for videre oppfølging etter avsluttet botid.

Tilskuddsordningen nasjonalt botilbud til personer over 18 år utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll ble etablert i 2008. Tilskuddet gis av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), og forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. AID har tatt initiativ til en evaluering av tilskuddsordningen Nasjonalt botilbud til personer over 18 år utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Dette er første gang tilskuddsordningen evalueres.

Målgruppen for ordningen er personer over 18 år som av sikkerhetsmessige grunner må bryte med familien. Det er en svært sårbar og utsatt gruppe, og det stilles høyre krav til blant annet faglig kompetanse for å identifisere og ivareta disse på en trygg og forsvarlig måte. Tilskuddsordningen bidrar derfor til et tiltak som kan gi målgruppen nødvendig beskyttelse og oppfølging. Denne ivaretakelsen vil på sikt kunne føre til at personer i målgruppen kan komme tilbake til samfunnet som samfunnsnyttige borgere. Formålet med botilbudet er derfor å gi personer i målgruppen hjelp til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som mulig. Dette gjøres blant annet gjennom å tilby en trygg bolig med forsterket oppfølging i en overgangsperiode. Tilskuddet skal sikre at brukerne i løpet av bo- og oppfølgingstiden på inntil ni måneder har en trygg bolig, får individuelle behov kartlagt, mottar tilpasset miljøterapeutisk oppfølging, blir reetablert i en trygg boligsituasjon og etablerer nødvendig kontakt med relevante hjelpetjenester.

Det nasjonale botilbudet består av fem ulike tilbud, med totalt 26 plasser. Det er kommunene som har det operative ansvaret for innhold og drift av det enkelte botilbudet. Det samlede årlige tilskuddet utgjorde i 2021 i underkant av 19 millioner kroner.

Vårt evalueringsdesign er basert på en kombinasjon av ulike metoder for informasjonsinnhenting. Vi har gjennom­ført intervjuer med representanter fra forvaltning av tilskuddet og faglig ansvar i Bufdir, ledere av botilbudene og lokale samarbeidspartnere, samt sentrale aktører på nasjonalt nivå. Videre har vi gjennomgått regelverk og retningslinjer for tilskuddet, sentrale styringsdokumenter og øvrig relevant litteratur. Vi har også gjennomført en digital workshop med sentrale aktører.

Vi vurderer at tilskuddsordningen har en hensiktsmessig utforming og vi vurderer at tilskuddet forvaltes målrettet og effektivt. Videre vurderer vi at tilskuddet gir et midlertidig forsterket tilbud til personer i målgruppen, og setter brukere i kontakt med relevante hjelpetjenester. På samfunnsnivå bidrar tilskuddet til å øke kompetanse og bevissthet om tematikk og signalisere hvilke normer og rettigheter som gjelder i Norge. Vi finner at det er få utilsiktede virkninger av tilskuddet. 

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler