Skipp navigasjon

Hvor viktig har Husbankens tilskudd til utleieboliger vært for vanskeligstilte på boligmarkedet?

31.01.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Siden 1994 har tilskudd til utleieboliger vært blant de viktigste virkemidlene i kommunenes arbeid med å framskaffe boliger til utsatte grupper. Tilskuddet skulle bidra til flere egnede utleieboliger for personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg eller opprettholde tilfredsstillende boforhold på egenhånd. Fra 2023 er tilskuddet avviklet.

Det kommunale tilbudet av utleieboliger er særlig viktig for personer hvor individrettede virkemidler, som for eksempel bostøtte og startlån, ikke vil være tilstrekkelig til å oppnå en trygg og god bosituasjon. Dette gjelder for eksempel vanskeligstilte som står i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon og/eller som i tillegg har ulike former for ikke-økonomiske utfordringer (som f.eks. rus eller psykiatri).

På oppdrag for Husbanken, skal Oslo Economics og NIBR evaluere ordningen for perioden 2011-2022, hvor følgende skal vurderes:

  • Har ordningen bidratt til at kommunenes kapasitetsbehov for utleieboliger har blitt oppfylt?
  • Har tilskuddet bidratt til riktig kvalitet på utleieboligene?
  • Har ordningen truffet riktig målgruppe slik at disse har fått et godt og trygt botilbud?

Oppdraget har som hensikt å evaluere i hvilken grad tilskuddet til utleieboliger i perioden 2011-2022 har bidratt til å øke tilbudet av egnede utleieboliger for vanskeligstilte. En bolig regnes som egnet når den har tilfredsstillende standard, og funksjonene og lokaliseringen er egnet for den som skal bo der. Evalueringen skal foretas i kontekst av de lokale boligmarkedene, de boligsosiale utfordringene i kommunene og samspillet mellom boligsosiale virkemidler, samt ta hensyn til andre forhold som kan ha påvirket betydningen av ordningen i evalueringsperioden. Dette kan for eksempel være innføringen av utlånsforskriften, endringen i målgruppen for startlån, kommunesammenslåinger og andre tiltak i kommunene.

Med bakgrunn i en slik helhetlig vurdering av tilskuddet, vil vi gi anbefalinger om endringer som kan gjøre en slik ordning mer treffsikker både når det gjelder formåls- og kostnadseffektivitet, herunder hvordan finansiering av kommunale utleieboliger bør utformes for å sikre høy måloppnåelse.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler