Skipp navigasjon

Universell utforming av digitale løsninger i grunnskolen

03.07.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På oppdrag for Digitaliseringsdirektoratet, ved tilsynet for universell utforming av IKT, har Oslo Economics bistått med å kartlegge digitale læringsressurser som er i bruk i grunnskolen. Formålet med kartleggingen har vært å gi en oppdatert oversikt over hvilke digitale løsninger som benyttes i undervisnings- og leksearbeid i grunnskolen, samt omfanget av bruken. I arbeidet har vi også kartlagt egenskapene ved de digitale løsningene, i tillegg til behovet for kunnskap og veiledning om universell utforming av IKT i grunnskolen.

Vår kartlegging viser at det er høy bevissthet knyttet til universell utforming av digitale løsninger i grunnskoler. De fleste grunnskoler vurderer at de har noe, men ikke tilstrekkelig kompetanse på universell utforming av IKT. Til tross for dette er det oppgir over halvparten av skolene som har besvart undersøkelsen at de hverken har gjennomført eller planlegger å gjennomføre opplæring i universell utforming av IKT. Leverandørene vi har snakket med virker å være godt kjent med kravene til universell utforming og alle oppgir at arbeid med dette er en viktig del av produktutviklingen. Noen leverandører sikrer universell utforming internt, mens andre leier inn eksterne konsulenter for å sikre at de har kompetanse på området.

Les rapporten her.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler