Skipp navigasjon

Kvalitativ undersøkelse av arbeidsmarkedstiltaket Arbeidstrening

18.10.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Arbeidstrening er et arbeidsmarkedstiltak med tidsavgrenset arbeidsutprøving hos ordinære arbeidsgivere. Formålet er å prøve ut tiltaksdeltakernes muligheter på arbeidsmarkedet, gi relevant arbeidserfaring og bidra til å styrke deltakerens muligheter til å få ordinær ansettelse.

Oslo Economics har, i samarbeid med Frischsenteret, fått i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å gjennomføre en evaluering av Arbeidstrening. Evalueringen er todelt. Del 1 er en kvalitativ kartlegging av innholdet i tiltaket og hvordan tiltaket brukes. Del 2 er en kvantitativ analyse av resultater og effekter samt kostnads-effektiviteten av tiltaket. Denne rapporten presenterer funn fra del 1.

Evalueringen viser at Arbeidstrening fremstår som et variert tiltak som i praksis brukes for å dekke ulike formål. For mange av deltakerne er hensikten med Arbeidstrening å undersøke hva slags arbeid som kan være aktuelt for dem, eller om ordinært arbeid er realistisk i det hele tatt. Tiltaket brukes både for brukere som primært trenger arbeidserfaring, og for brukere som har prøvd andre tiltak før og som NAV er usikre på hva de bør tilby. Det er å forvente at en betydelig andel av deltakerne har andre utfall enn direkte overgang til ordinært arbeid. Mange har behov for å prøve seg frem i arbeidslivet i samarbeid med arbeidsgiver, og Arbeidstrening er en arena for dette.

Arbeidstrening ble innført i 2017 og erstattet tiltaket Arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv. Forskning har vist begrensede effekter av Arbeidspraksis på overgang til arbeid, og på bakgrunn av dette ble det gjort en del endringer i overgangen til Arbeidstrening. Endringene omfattet blant annet krav om avklaring av formål og tettere oppfølging av deltakeren underveis. Den betydelige reduksjonen i bruken av Arbeidstrening siden tiltaket ble innført i 2017, tilsier at NAV har blitt strengere med tildeling av tiltaket; i tråd med hensiktene ved endring av tiltaket. Det synes å ha blitt mer bevissthet om at tiltaket må brukes med et spesifikt formål, at det krever oppfølging fra NAV underveis og at det krever god kjennskap til arbeidsgiver.

Vår foreløpige vurdering basert på den kvalitative undersøkelsen, er at Arbeidstrening fremstår som et nyttig tiltak i NAVs samlede tiltaksportefølje. Tiltaket bidrar til å dekke reelle behov blant NAV sine brukere og arbeidsgivere. De viktigste årsakene til at Arbeidstrening ikke fungerer etter hensikten er antakeligvis utilstrekkelig oppfølging fra NAV-veiledere og mangelfullt samarbeid med arbeidsgivere. Bruken av Arbeidstrening ser altså ut til å måtte vurderes tett opp mot oppfølgingen som tilbys parallelt.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler