Skipp navigasjon

Foreslåtte tiltak i Buskerudbyen er for omfattende

20.05.2014 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med Terramar kvalitetssikret Statens vegvesens konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2.

Statens vegvesen anbefaler «Sammensatt konsept» og det høyeste nivået av «Fellespakken». Konseptet oppgis å ha en investeringskostnad på 22,0 milliarder kroner, og er i KVUen beregnet, for ferdigstilling i 2040, til å ha en netto nytte på 1,7 milliarder kroner. Av konseptene som er vurdert for ferdigstilling i 2040 er det anbefalte konseptet vurdert som det beste på prissatte effekter og det fjerde beste på ikke-prissatte effekter. Konseptet rangeres som det tredje beste på måloppnåelse.

Vår anbefaling er 0-alternativet. Ingen av konseptene har etter våre beregninger positiv netto nåverdi, og den negative netto nåverdien oppveies ikke av ikke-prissatte effekter. Statens vegvesens anbefalte konsept har en forventet investeringskostnad på 25,3 milliarder kroner når investeringskostnadene for Fellespakken regnes med, og får i våre beregninger en negativ netto nåverdi på 3,4 milliarder kroner. Konseptet kommer i tillegg negativt ut på ikke-prissatte effekter.

Vår analyse viser for øvrig at enkelte vegtiltak kan være samfunnsøkonomisk lønnsomme uten bompenger, og at geografisk avgrensede tiltak i og rundt de befolkningstette områdene kan være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Last ned rapporten her.

For mer informasjon om oppdraget, kontakt Rolf Sverre Asp.

Relevante artikler