Skipp navigasjon

Emilie Aandahl

Hva er konsekvensene av at ferger og hurtigbåter ikke går som de skal?

De senere årene har det vært et betydelig omfang av kanselleringer og forsinkelser på fergene og båtene i Lurøy. På vegne av Lurøy kommune har Oslo Economics undersøkt hvilke konsekvenser dette har for innbyggere, næringsliv, reisende og den kommunale tjenesteproduksjonen.  

Konkurransetilsynets rapport avliver myter om konkurransen i dagligvaremarkedet

Den 8. mai publiserte Konkurransetilsynet den første delen av sin marginstudie av verdikjeden for dagligvare – som kan lastes ned her. På oppdrag fra NorgesGruppen har Oslo Economics gjennomgått rapporten. Funnene i rapporten tyder på velfungerende konkurranse mellom dagligvarekjeder og at det høye norske prisnivået skyldes forhold lengre oppe i verdikjeden

Oslo Economics har signert rammeavtale med Oslo kommune om ekstern kvalitetssikring av investeringsprosjekter (KS1 og KS2)

Oslo Economics har sammen med konsulentselskapene Systra og Promis signert ny rammeavtale med Oslo kommune ved Byrådsavdelingen for finans. Rammeavtalen gjelder kvalitetssikring av konseptvalgutredning (KS1) og forprosjekt (KS2) for kommunale investeringsprosjekter og alle byrådsavdelinger kan være bestillere av oppdrag i rammeavtalen

Evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning i bekjempelse av hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet

På oppdrag for Politidirektoratet har Oslo Economics og KPMG gjennomført en evaluering av politiets bruk av finansiell etterretning.

For å øke inkluderingen i statlig sektor må inkluderingsarbeidet prioriteres

Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet satt i 2022 i gang et inkluderingsprosjekt. Oslo Economics har gjennom høsten 2023 dokumentert erfaringene til de fire statlige virksomhetene som deltok på dette.

Arbeidsmarkedstiltak bidrar til å styrke deltakeres tilknytning til arbeidslivet 

Oslo Economics har i samarbeid med Friscsenteret gjennomført en overordnet evaluering av effekter av arbeidsmarkedstiltak på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  

Marginalkostnaden ved aktivitetsvekst i spesialisthelsetjenesten er høyere enn tidligere antatt

Oslo Economics, i samarbeid med Sverre Kittelsen (Frischsenteret), Kjartan Sarheim Anthun (SINTEF) og Jon Magnussen (NTNU), har beregnet marginalkostnadene tilknyttet aktivitetsøkninger i spesialisthelsetjenesten. Analysen inngår i underlaget for regjeringens helse- og samhandlingsplan og er gjennomført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Siste rapport i følgeevalueringen av utprøvingen med primærhelseteam (PHT) er levert

Oslo Economics har, i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT og Universitetet i Oslo, levert sist rapport i følgeevalueringen av utprøvingen med primærhelseteam (PHT).

Mer skatt og dårligere sosiale rettigheter 

På oppdrag for Employ, Entreprenerdy, Gerhard & Sønn og GramArt har Oslo Economics kartlagt hvordan valget av enkeltpersonforetak som organisasjonsform påvirker skatt og sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

Omfang og bruk av ubetalte praktikantstillinger

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med Respons Analyse sett på omfang og bruk av ubetalte praktikantstillinger i Norge. Prosjektet er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Samfunnsvirkninger forbundet med RS-virus blant eldre

Med ønske om å belyse hvordan RS-virus i den eldre delen av befolkningen påvirker den enkelte pasient, helse- og omsorgstjenesten og samfunnet, har Oslo Economics på oppdrag fra GSK utarbeidet en rapport om samfunnsvirkningene forbundet med RS-virus blant eldre.

Oslo Economics har bistått anskaffelsesutvalget i arbeidet med ny NOU om offentlige anskaffelser

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har Oslo Economics i samarbeid med Inventura bistått anskaffelsesutvalget med å utrede optimal terskelverdi for bygg- og anleggsanskaffelser, innhente statistikk om offentlige anskaffelser anno 2022 og vurdert konsekvenser av foreslåtte endringer i regelverket.