Skipp navigasjon

Emilie Aandahl

Forutsigbar og nøyaktig prisregulering gir gevinster for oppdragsgivere og leverandører

Oslo Economics har analysert risikofordeling mellom oppdragsgiver og leverandør i offentlige transportkontrakter. Vår hovedanbefaling til oppdragsgiverne er at de vil være tjent med å endre/justere kontraktene slik at risikofordelingen blir bedre balansert.

Glade fotballspillere

Oslo Economics finner store samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til gatelagene

Oslo Economics finner at gatelagenes aktiviteter er assosiert med betydelige gevinster for målgruppen og samfunnet for øvrig. Gevinstene er særlig knyttet til bedre helse og livskvalitet, utdanning og arbeid, mestring og tilhørighet, samt et bedre liv til pårørende og gevinster for lokalsamfunn.

Ekspertvitne i stor erstatningssak om betaling basert på måloppnåelse

Oslo Economics har nylig bistått som ekspertvitne i en rettslig tvist om betaling av «earn-out» – som innebærer at salgssummen for et aksjer eller et selskap avhenger av selskapets resultat etter overtakelse.

Hvor stort er bredbåndsbehovet til norske husholdninger og bedrifter i 2030?

Vi har på oppdrag for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) analysert norske sluttbrukeres behov for bredbånd i 2030, i tillegg til hvilke teknologier som kan dekke behovet. Analysen inngår som en del av Nkoms markedsanalyse av bredbåndsmarkedet.

Arbeidsdeltakelse blant eldre arbeidstakere i helse- og omsorgstjenesten

På oppdrag for Helsedirektoratet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging av dagens arbeidsdeltakelse blant eldre arbeidstakere i helse- og omsorgstjenesten. Kartleggingen inkluderer en gjennomgang av hvilke faktorer som motiverer eldre arbeidstakere til å fortsette lenger i arbeid, og områder med behov for innsats fremover for å sikre at tjenestene kan dra nytte av verdifull erfaring og kompetanse blant eldre arbeidstakere.

Gjennomgang av lostjenesten, lospliktreglene og Kystverkets sektoravgifter

På oppdrag for Kystverket har Oslo Economics evaluert to aspekter ved tjenesten, som skal være del av et kunnskapsgrunnlag til Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan lostjenesten kan drives effektivt og med høy kvalitet. I det første oppdraget har vi, i samarbeid med Agenda Kaupang og Safetec, evaluert organiseringen av lostjenesten. I det andre oppdraget har vi evaluert om konkurranseutsettingen av tilbringertjenesten, som følge av omorganiseringen i 2015, har vært i samsvar med målene og intensjonene til Kystverket.

Bompengereformen har bidratt til mer vei for pengene

Oslo Economics har i samarbeid med advokatfirmaet SANDS gjennomført en evaluering av bompengereformen på oppdrag for Samferdselsdepartementet. Anbefalingene inkluderer blant annet utforming av mer treffsikre økonomiske indikatorer, gjennomføring av evalueringer av effektiviteten i sektoren på jevnlig basis, økt samhandling og utnyttelse av stordriftsfordeler mellom bompengeselskapene, i tillegg til en gjennomgang av regelverket som i dag regulerer bompengesektoren.

Behov for samordning av tjenester for barnevernsbarn – hva kan bidra til mer helhetlige tjenester?

Oslo Economics har i samarbeid med NIBR kartlagt og vurdert ulike modeller for samordning av tjenester til barn og unge i barnevernet. Vi har identifisert tre modeller for samordning som vurderes som særlig relevante for barn med tiltak fra barnevernet som bor utenfor hjemmet. Disse modellene er konseptuelt ulike, men bidrar på ulike måter til å sørge for bedre og mer helhetlige tjenester til barn og unge.

Bør staten kreve provisjon for garantier på bompengelån? 

Bompenger er blitt stadig viktigere virkemiddel for å finansiere offentlige vei- og kollektivprosjekter. På oppdrag for Samferdselsdepartementet skal Oslo Economics utrede om det bør innføres en garantiprovisjon for statlig delgaranti på bompengelån, vurdere konsekvenser ved ulike modeller og eventuelt gi en anbefaling om valg av modell. 

Hvordan er det gunstig å organisere et nytt hurtigbåttilbud i Innlandet? 

Innlandet fylkeskommune, sammen med Hamar og Gjøvik kommune ønsker å realisere en utslippsfri hurtigbåt på Mjøsa. Det har tidligere blitt gjennomført en mulighetsstudie og en virkningsanalyse, og nå skal Oslo Economics utrede hvordan et mulig samband bør organiseres.

Bidrar primærhelseteam til bedre oppfølging av pasienter ved legekontor?

Siden april 2018, har flere legekontor i Norge deltatt i et pilotprosjekt med primærhelseteam (PHT) og alternative finansieringsformer. Foreløpige funn viser at at de fleste legekontorene opplever at PHT bidrar til nye måter å løse utfordringer på og at de fleste pasientene ved disse legekontorene ønsker å følges opp av en sykepleier.

Hvor viktig har Husbankens tilskudd til utleieboliger vært for vanskeligstilte på boligmarkedet?

Siden 1994 har tilskudd til utleieboliger vært blant de viktigste virkemidlene i kommunenes arbeid med å framskaffe boliger til utsatte grupper. Vi skal evaluere i hvilken grad tilskuddet i perioden 2011-2022 har bidratt til å øke tilbudet av egnede utleieboliger for vanskeligstilte.