Skipp navigasjon

Emilie Aandahl

Marginalkostnaden ved aktivitetsvekst i spesialisthelsetjenesten er høyere enn tidligere antatt

Oslo Economics, i samarbeid med Sverre Kittelsen (Frischsenteret), Kjartan Sarheim Anthun (SINTEF) og Jon Magnussen (NTNU), har beregnet marginalkostnadene tilknyttet aktivitetsøkninger i spesialisthelsetjenesten. Analysen inngår i underlaget for regjeringens helse- og samhandlingsplan og er gjennomført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Siste rapport i følgeevalueringen av utprøvingen med primærhelseteam (PHT) er levert

Oslo Economics har, i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT og Universitetet i Oslo, levert sist rapport i følgeevalueringen av utprøvingen med primærhelseteam (PHT).

Mer skatt og dårligere sosiale rettigheter 

På oppdrag for Employ, Entreprenerdy, Gerhard & Sønn og GramArt har Oslo Economics kartlagt hvordan valget av enkeltpersonforetak som organisasjonsform påvirker skatt og sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

Omfang og bruk av ubetalte praktikantstillinger

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics i samarbeid med Respons Analyse sett på omfang og bruk av ubetalte praktikantstillinger i Norge. Prosjektet er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Samfunnsvirkninger forbundet med RS-virus blant eldre

Med ønske om å belyse hvordan RS-virus i den eldre delen av befolkningen påvirker den enkelte pasient, helse- og omsorgstjenesten og samfunnet, har Oslo Economics på oppdrag fra GSK utarbeidet en rapport om samfunnsvirkningene forbundet med RS-virus blant eldre.

Oslo Economics har bistått anskaffelsesutvalget i arbeidet med ny NOU om offentlige anskaffelser

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har Oslo Economics i samarbeid med Inventura bistått anskaffelsesutvalget med å utrede optimal terskelverdi for bygg- og anleggsanskaffelser, innhente statistikk om offentlige anskaffelser anno 2022 og vurdert konsekvenser av foreslåtte endringer i regelverket.

Det er fremdeles barrierer ved idrettsanlegg for personer med funksjonsnedsettelser

Med midler tildelt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har Oslo Economics belyst universell utforming og tilgjengelighet av idrettsanlegg.

Jarle R. Martinsen.

Evaluering av fengslene i Mandal og Froland

Ble de nye fengslene i Mandal og Froland levert til avtalt tid og kostnad, og legger de til rette for god kriminalomsorg og effektiv drift? Se mer om vår evaluering.

Forutsigbar og nøyaktig prisregulering gir gevinster for oppdragsgivere og leverandører

Oslo Economics har analysert risikofordeling mellom oppdragsgiver og leverandør i offentlige transportkontrakter. Vår hovedanbefaling til oppdragsgiverne er at de vil være tjent med å endre/justere kontraktene slik at risikofordelingen blir bedre balansert.

Glade fotballspillere

Oslo Economics finner store samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til gatelagene

Oslo Economics finner at gatelagenes aktiviteter er assosiert med betydelige gevinster for målgruppen og samfunnet for øvrig. Gevinstene er særlig knyttet til bedre helse og livskvalitet, utdanning og arbeid, mestring og tilhørighet, samt et bedre liv til pårørende og gevinster for lokalsamfunn.

Ekspertvitne i stor erstatningssak om betaling basert på måloppnåelse

Oslo Economics har nylig bistått som ekspertvitne i en rettslig tvist om betaling av «earn-out» – som innebærer at salgssummen for et aksjer eller et selskap avhenger av selskapets resultat etter overtakelse.

Hvor stort er bredbåndsbehovet til norske husholdninger og bedrifter i 2030?

Vi har på oppdrag for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) analysert norske sluttbrukeres behov for bredbånd i 2030, i tillegg til hvilke teknologier som kan dekke behovet. Analysen inngår som en del av Nkoms markedsanalyse av bredbåndsmarkedet.