Skipp navigasjon

Jon-Kristian Ryan Hovland

Jon-Kristian Hovland er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Med erfaring fra Jernbanedirektoratet, Jernbaneverket og Norges Taxiforbund, har Jon-Kristian bred erfaring med økonomiske problemstillinger innenfor samferdselsområdet. Han har fulgt utviklingen av metoder og verktøy for nyttekostnadsanalyser i transportsektoren tett over flere år og har både erfaring med å gjennomføre analyser selv, men også som seksjonsleder med ansvaret for modell- og metodeutvikling for samfunnsøkonomiske analyser i jernbanesektoren. Som leder har han også hatt ansvaret for å utrede og vurdere alternative tilbudsforbedringer på jernbanen basert på samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger. I utredningsarbeid er Jon-Kristian opptatt av å formidle analyseresultater på en forståelig måte og å gjøre informasjonen relevant for beslutningstakerne.

Relevante artikler