Skipp navigasjon

Bidrar primærhelseteam til bedre oppfølging av pasienter ved legekontor?

06.02.2023 - Helse og life science

Siden april 2018, har flere legekontor i Norge deltatt i et pilotprosjekt med primærhelseteam (PHT) og alternative finansieringsformer. Foreløpige funn viser at legekontorene som deltar i prosjektet organiserer

teamarbeid ulikt, men at de fleste opplever at PHT bidrar til nye måter å løse utfordringer på. Tilstedeværende og tydelige ledelse av temaene virker å være viktige elementer for effektivt og godt teamarbeid. Resultater fra en brukerundersøkelse med pasientene ved legekontorene, viser at pasientene er fornøyde med oppfølgingen de har fått fra sykepleier, og at de fleste pasientene ved disse legekontorene ønsker å følges opp av en sykepleier. Pasientene opplever spesielt informasjon fra og samtale med sykepleier som positivt. I tillegg opplever de fleste større tilgjengelighet til legekontoret og økt trygghet. Videre viser analysen at de ulike finansieringsformene passer til ulike typer legekontor, og at de fleste legekontorene har valgt den finansieringsformen som passer dem best.

PHT er tverrfaglige team som inkluderer fastlege, sykepleier og helsesekretær. Sentrale målgrupper for PHT er brukere med kronisk sykdom, brukere med psykiske lidelser og rusavhengighet, brukere som omtales som «skrøpelige eldre» og brukere med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser, samt «svake etterspørrere».

Oslo Economics har, i samarbeid med en forskergruppe fra Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (UiO) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), evaluert pilotforsøket på oppdrag fra Helsedirektoratet. Status rapport V er nå publisert.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler