Skipp navigasjon

Anbefaler omfattende endringer for betaling av frilanstolker i NAV

04.01.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

I en ny rapport fra Oslo Economics og Proba samfunnsanalyse gjennomgås NAVs honorarsystem for frilanstolker for døve, hørselshemmede og døvblinde. Gjennomgangen er utarbeidet på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Bruk av tolk skal gi hørselshemmede, døve og døvblinde mulighet til å gjennomføre utdanning, arbeid og aktiviteter på en likeverdig måte med andre. Det er anslått at det i Norge er om lag 16 500 tegnspråkbrukere, og at 5 000 av disse er døve (Norges Døveforbund). Tolking for hørselshemmede, døve og døvblinde utføres både av fast ansatte tolker ved NAV Hjelpemiddelsentral og av frilanstolker. NAV er avhengig av å bruke både fast ansatte tolker og frilanstolker for å dekke brukernes behov for tolketjenester på ulike tidspunkt og arenaer.

Vår gjennomgang dokumenterer vesentlige utfordringer med dagens honorarsystem, hvor blant annet lave timesatser og små tillegg for oppdrag utenfor ordinær arbeidstid er med på å gjøre det lite attraktivt å arbeide som frilanstolk over tid. Dagens honorarsystem gir blant annet utfordringer med hensyn til å rekruttere og holde på kompetente tolker og til å dekke behovene for tolker blant døve, hørselshemmede og døvblinde brukere.

Rapporten presenterer tre ulike tiltakspakker med endringer i momenter i honorarsystemet for å adressere de identifiserte utfordringene. Vår anbefaling innebærer omfattende endringer, blant annet i form av økt lønnstrinn, harmonisering av timesatser for tolkeoppdrag for døve, hørselshemmede og døvblinde, økning i takst for reisetid, økning i tillegg utenfor ordinær arbeidstid og innføring av ny oppmøtetakst.

De anbefalte endringene vil kunne øke de samlede kostnadene for tolkeoppdrag med nesten 30 prosent. Samtidig er det grunn til å tro at endringene kan bidra til et bedre leverandørmarked for tolketjenester som kan gi økt forutsigbarhet og dekning av oppdrag for brukerne. Vi tror også at et honorarsystem som oppfattes mer rettferdig kan gi frilanstolkene bedre muligheter til å arbeide på heltid og å stå i yrket over tid.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler