Skipp navigasjon

Forskning og innovasjon

Hvordan få mer privat finansiering av forskning og utvikling?

Regjeringen vil øke investeringene i norsk forskning og utvikling til tre prosent av BNP. Økningen skal komme fra private kilder og næringslivets FoU skal dobles fra dagens nivå. Et slikt løft vil kreve en bred tilnærming, der forskningspolitiske hensyn tas også innenfor andre politikkområder.