Skipp navigasjon

Forskning og innovasjon

Hvordan har prøveordningen med innstegsstillinger i akademia fungert og hva kan bli bedre?

Innstegsstillinger skulle bidra til mer forutsigbare og attraktive karriereordninger i den internasjonale kampen om unge forskere.
Oslo Economics har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en evaluering av prøveordningen med ansettelse på innstegsvilkår i universitets- og høyskolesektoren.

Kan vi stole på internasjonale markeder?

I et nylig avsluttet forskningsprosjekt for Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgår Oslo Economics og samarbeidspartnere det norske matvaresystemets sårbarhet for kriser i globale forsyningslinjer. Onsdag mottok næringsminister Jan Christian Vestre rapporten. Vi finner at forsyningslinjene for viktige importvarer til norsk matvareforsyning i stor grad er robuste, og at internasjonale markeder i all hovedsak fungerer til vår fordel.

Jon Ellingsen

Mikrodata til makroøkonomiske spørsmål – Jon Ellingsen disputerer i dag

Vår kollega Jon Ellingsen disputerer i dag med avhandlingen «Essays in prediction, expectation formation, and labor economics» ved BI. Vi gratulerer!

Halvard disputerer

Helse, trivsel og utenforskap i norsk skole og arbeidsliv – Halvard Sandvik Jansen disputerte i går

Vår kollega Halvard Sandvik Jansen disputerte denne uka med avhandlingen «Empirical Essays on Health, Educational Attainment, and Labor Market Exclusion». Vi gratulerer Halvard med et godt stykke arbeid og spennende funn!

Hvordan få mer privat finansiering av forskning og utvikling?

Regjeringen vil øke investeringene i norsk forskning og utvikling til tre prosent av BNP. Økningen skal komme fra private kilder og næringslivets FoU skal dobles fra dagens nivå. Et slikt løft vil kreve en bred tilnærming, der forskningspolitiske hensyn tas også innenfor andre politikkområder.