Skipp navigasjon

Helse, trivsel og utenforskap i norsk skole og arbeidsliv – Halvard Sandvik Jansen disputerte i går

27.06.2023 - Forskning og innovasjon

Vår kollega Halvard Sandvik Jansen disputerte denne uka med avhandlingen «Empirical Essays on Health, Educational Attainment, and Labor Market Exclusion». Vi gratulerer Halvard med et godt stykke arbeid og spennende funn!

Innføring av anbudskonkurranse i norsk bussnæring har ført til økt sykefravær, økt mottak av uførepensjon blant bussjåfører og økt overgang til andre yrker. Dette er hovedkonklusjonen i en av Halvards artikler og avdekker en kostnad ved konkurranseutsetting som verken forskning eller politiske beslutningstakere har tatt høyde for tidligere.

Halvards to andre artikler ser på sammenhengen mellom helse, progresjon og utenforskap i norsk skole. Bakgrunnen for disse artiklene er at mange unge ikke fullfører videregående opplæring til normert tid og mange opplever psykiske helseplager i løpet av skolegangen.

Den ene artikkelen undersøker effektene av å ikke komme inn på ønsket videregående skole og linje, i inntaksregimer basert på karakterkonkurranse. Blant dem som ikke kommer inn på ønsket skole og linje, er det høyere forekomst av psykiske helseplager og mindre fullføring av videregående opplæring. Det er større negative effekter for elever i mindre tettbebodde områder med smalere utdanningstilbud, og det taler for mer fleksible inntaksordninger i slike områder.

Den siste artikkelen tar for seg sammenhengen mellom mental helse og frafall i videregående skole. Halvard viser gjennom en studie av nettverkseffekter at elevers mentale helse og sannsynligheten for frafall kan bli påvirket av medelevers mentale helse. Effektene varierer betydelig basert på egen helsehistorikk, og studien inkluderer en teoretisk drøfting av hvilke faktorer som påvirker helsebruk. Depresjon og angst er de utslagsgivende diagnosene i studien, noe som støtter en hypotese om at psykiske helseplager kan spres innenfor sosiale nettverk. Elever med innvandrerbakgrunn og jenter ser ut til å være særlig utsatt. Resultatene på frafall gjelder generelt, selv om målte effekter er små relativt til individuelle faktorer.

Relevante artikler