Skipp navigasjon

Hvordan har prøveordningen med innstegsstillinger i akademia fungert og hva kan bli bedre?

19.01.2024 - Evalueringer

Oslo Economics har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en evaluering av prøveordningen med ansettelse på innstegsvilkår i universitets- og høyskolesektoren. Ansettelse på innstegsvilkår er et midlertidig tilsetningsforhold, hvor den ansatte ansettes i enten en midlertidig postdoktor- eller en førsteamanuensisstilling på innsteg, med en lovnad om at kandidaten skal få en fast stilling etter fullført innstegsperiode, gitt at vedkommende har oppnådd en på forhånd definert kompetanse og resultater. Såkalte innstegsstillinger ble innført for å styrke rekrutteringen av særlig talentfulle forskere innenfor visse realfag- og teknologimiljøer. Innstegsstillinger skulle bidra til mer forutsigbare og attraktive karriereordninger i den internasjonale kampen om unge forskere. Prøveordningen ble iverksatt i 2015.

Vi finner generelt god måloppnåelse for ordningen. Institusjonene oppgir å få tilgang til å rekruttere godt kvalifiserte fagpersoner og økt antall kvalifiserte søkere fra både inn- og utland. Kandidatene oppgir i stor grad å være fornøyde med oppfølgingen de har fått underveis i innstegsløpet, men det ser ut til å være en del variasjon med hensyn til hvordan kandidater på innstegsvilkår i førsteamanuensis- og postdoktorstillinger blir fulgt opp, hvor kandidater på postdoktornivå oppgir å være mer positive.

Et annet aspekt som trekkes frem i vurderinger av forutsigbarhet, er kandidatenes rettigheter i forbindelse med permisjoner og sykemeldinger. Det er en forskriftsfestet rett til utvidelse av innstegsstillingen i forbindelse med fødselspermisjoner. Enkelte kandidater og institusjoner mener det burde være rom for forlengelse også utover permisjonsperioden. Sykemelding gir under gjeldende forskrift ikke rett til en forlengelse av innstegsstillingen. Ved langvarig sykdom kan dette gjøre det vanskelig for kandidaten å kvalifisere til fast stilling.

Hele rapporten kan leses her.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler