Skipp navigasjon

Evalueringer

Positive erfaringer med tilskudd til utstyr i yrkesfag

Ny rapport viser at utprøvingen av et statlig tilskudd til fag- og yrkesopplæring har gitt store effekter på prioritering av investeringer i utstyr. Slike investeringer har positive virkninger for både utdanningstilbud, elever og næringsliv.

Presentasjon av funn fra evaluering av tilskudd til husleieboliger på boligkonferanse: Boliger for fremtiden 2023

Konferansen Boliger fra fortiden er boliger for fremtiden 2023 foregår denne uken. Vår egen Magne Asphjell er en av mange foredragsholdere som skal ha innlegg på fredagens sesjon. Oslo Economics og By- og regionforskningsinstituttet NIBR har fått i oppdrag av Husbanken å evaluere tilskudd til husleieboliger. Magne kommer og deler foreløpige funn fra evalueringen.

Hvor viktig har Husbankens tilskudd til utleieboliger vært for vanskeligstilte på boligmarkedet?

Siden 1994 har tilskudd til utleieboliger vært blant de viktigste virkemidlene i kommunenes arbeid med å framskaffe boliger til utsatte grupper. Vi skal evaluere i hvilken grad tilskuddet i perioden 2011-2022 har bidratt til å øke tilbudet av egnede utleieboliger for vanskeligstilte.

Gjennomgang av den organiserte lostjenesten

Den organiserte lostjenesten har vært en av bærebjelkene for å sikre trygge farleder og innseilinger langs norskekysten i mer enn 300 år. Vi skal evaluere to aspekter ved tjenesten for å bidra til ny kunnskap om hvordan den kan drives effektivt og med høy kvalitet.

Midtveisevaluering av støtten til Riksrevisjonen i Sør-Sudan

Oslo Economics gjennomfører en midtveisevaluaring av støtten som er gitt til Riksrevisjonen i Sør-Sudan (NAC) gjennom Strategic Change Project 2020-2025.

Evaluering av hevingen av nasjonal terskelverdi

Hevingen av nasjonal terskelverdi har gjort Norge til et rikere land og vi anbefaler at regjeringen beholder dagens nasjonale terskelverdi.

Oslo Economics har evaluert utprøving av digital hjemmeoppfølging

Vi har vurdert at digital hjemmeoppfølging er en tjeneste med et stort potensial som kan tilpasses mange formål og brukergrupper.

Evaluering av insentivordningen for film- og serieproduksjoner

Insentivordningen er en tilskuddsordning som gir refusjon til store internasjonale film- og serieproduksjoner som helt eller delvis produseres i Norge. […]

Ny evaluering og utprøving av modeller for utstyrstilskudd

Oslo Economics, i samarbeid med SNF, starter denne uken opp med en ny forskningsbasert evaluering og utprøving av modeller for […]

Evaluering av primærhelseteam

I samarbeid med Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for distriktsmedisin har Oslo Economics nylig levert tredje statusrapport i den femårige […]

Nysgjerrig på gjennomføring av demokratiske valg? Les vår evaluering av kommunevalget i 2019

Valg er i vinden som aldri før. Lurer du på hvor godt valggjennomføringen fungerer i Norge? Oslo Economics evaluerte på […]

Evaluering av statsborgerseremonier

På vegne av Kunnskapsdepartementet har Oslo Economics i 2019 gjennomført en evaluering av ordningen med statsborgerseremonier. Kartleggingen viser at 28 […]