Skipp navigasjon

Oslo Economics har evaluert refusjonsordningen for spillolje  

15.01.2024 - Evalueringer

Det utbetales i dag refusjon for spillolje som innsamles og håndteres miljømessig forsvarlig. Formålet med dette er å gi besittere av spillolje et økonomisk insentiv til å levere oljen til godkjent behandling. I praksis innebærer refusjonsordningen at godkjente refusjonsanlegg får utbetalt et refusjonsbeløp per liter spillolje som samles inn. Dette skal bidra til at besittere av spillolje betaler en lavere pris for leveranse av spillolje til behandling. 

Oslo Economics har i samarbeid med Mepex gjennomført en evaluering av refusjonsordningen for spillolje på oppdrag for Miljødirektoratet. Formålet med evalueringen har vært å belyse effekter av ordningen på innsamlingen av spillolje, og om det er behov for justeringer i ordningen.  

Våre vurderinger viser at besittere av spillolje betaler en lavere pris for leveranse av spillolje som er refusjonsberettiget sammenlignet med spillolje som ikke er refusjonsberettiget, og at innsamlingsgraden for spillolje generelt er høy. Vi forventer at dette også vil være tilfellet uten dagens refusjonsordning. Dette bygger på at en stor andel av avfallsprodusentene oppgir at de verken kjenner til refusjonsordningen eller at de får betalt for innlevering av spillolje. Flere forhold har også endret seg sammenlignet med når refusjonsordningene ble innført; avfallsprodusenter har etablerte rutiner for forsvarlig håndtering av spillolje, kunnskapen om miljøgifter og utslipp har økt og aktørene har større bevissthet knyttet til håndtering av farlig avfall.   

Vår analyse indikerer at kostnadene ved refusjonsordningen er større enn nytten, og at innsamlingsgraden kan forventes å forbli høy også ved fravær av refusjonsordningen. En avvikling av ordningen vil sannsynligvis føre til økte kostnader for avfallsprodusenter i forbindelse med håndtering av spillolje, men denne kostnaden forventes å være svært begrenset sammenlignet med virksomhetenes øvrige driftskostnader. Vi anser det også som sannsynlig at kvaliteten på spilloljen i stor grad vil opprettholdes ved fravær av refusjonsordningen ettersom aktører som benytter oljen til energigjenvinning og materialgjenvinning stiller kvalitetskrav til spilloljen som de kjøper. 

Les evalueringer her

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler