Skipp navigasjon

Johanne Elise Nyen

Evaluering av tiltak i allmennlegetjenesten

På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører Oslo Economics og Universitetet i Oslo, i samarbeid med flere fageksperter, en følgeevaluering av tiltak i allmennlegetjenesten. Årets evaluering viser at situasjonen for fastlegene synes å være bedret, mens det fortsatt er store utfordringer for innbyggerne.

Bildekreditering: saiko3p

Oslo Economics skal utrede framtiden for Kystruten

Oslo Economics har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utrede flere sider ved kystrutevirksomheten mellom Bergen og Kirkenes. Vi skal undersøke hvilket transportbehov for passasjerer og gods det er på strekningen, hvilke miljøkonsekvenser virksomheten har og potensialet for å skjerpe miljøkravene i det nye anbudet.