Skipp navigasjon

Nina Skrove Falch

Nina Skrove Falch er samfunnsøkonom med doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo. Hun har spesialisering i arbeidsmarkedsøkonomi, statistikk og økonometri. Nina har mange års erfaring med forskning og analyse på arbeidsliv, sysselsetting, velferd og inkludering, både fra Oslo Economics og Frischsenteret. Hun har også vært sjeføkonom i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) og analysesjef i integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Hun har spisskompetanse på kvantitativ analyse og registerdata, men anvender også andre metoder i sitt arbeid, som spørreundersøkelser, litteraturstudier og kvalitative dybdeintervjuer. Nina har gjennomført mange ulike typer analyser: effektstudier, evalueringer, kartlegginger og samfunnsøkonomiske analyser av tiltak, virkemidler og satsinger. Nina er en erfaren prosjektleder, og har ledet flere prosjekter hvor ulike forsknings- og kompetansemiljø samarbeider. Hun har mye erfaring med formidling, i mange ulike flater.

Relevante artikler