Skipp navigasjon

Arbeidsdeltakelse blant eldre arbeidstakere i helse- og omsorgstjenesten

23.05.2023 - Helse og life science

Etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester øker stadig, samtidig som ressurstilgangen er begrenset. Selv om Norge er blant landene i verden med den beste bemanningsdekningen (justert for antall innbyggere), opplever tjenesten utfordringer med rekruttering og lav bemanning for flere typer helsepersonell.

På oppdrag for Helsedirektoratet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging av dagens arbeidsdeltakelse blant eldre arbeidstakere i helse- og omsorgstjenesten. Kartleggingen inkluderer en gjennomgang av hvilke faktorer som motiverer eldre arbeidstakere til å fortsette lenger i arbeid, og områder med behov for innsats fremover for å sikre at tjenestene kan dra nytte av verdifull erfaring og kompetanse blant eldre arbeidstakere.

Vi finner at en rekke faktorer påvirker eldre arbeidstakeres valg om tidlig avgang. Disse varierer blant arbeidstagere, hvor det for noen kan det være særlig én faktor som påvirker valget, mens det ofte er sammensetningen av flere faktorer som er avgjørende. Blant annet kan forhold utenfor jobb, slik som balansen mellom jobb og fritid, være særlig viktig for mange eldre arbeidstakeres valg om tidlig avgang.  På grunn av de varierende årsakene, finner kartleggingen et behov for tiltak på ulike nivåer, herunder individ-, virksomhets- og systemnivå.

Rapporten bygger på analyse av nøkkeltall og relevante dokumenter, samt intervjuer med en rekke aktører innenfor helsesektoren og en spørreundersøkelse rettet mot eldre arbeidstakere i helse- og omsorgstjenesten.

Les rapporten HER.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler