Skipp navigasjon

Behov for samordning av tjenester for barnevernsbarn – hva kan bidra til mer helhetlige tjenester?

31.03.2023 - Helse og life science

Barn og unge som får hjelp fra barnevernet har ofte behov for oppfølging fra flere kommunale og statlige velferdstjenester. Dette stiller krav til samarbeid og helhetlig samordning av tjenestetilbudet. For barn og unge med store og sammensatte behov, er det flere ganger vist at det ordinære tjenesteapparatet ikke klarer å gi god nok hjelp. Det er en gjentakende utfordring at disse barna «faller mellom to stoler», fordi deres behov ikke plukkes opp av de relevante hjelpetjenestene. For å unngå dette må ulike tjenester samarbeide om tilbudet til det enkelte barn, på tvers av barnevern, skole, helse, NAV og eventuelle andre aktører i barnets liv.

Fra august 2022 er det innført endringer i velferdstjenestelovene som skal styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. Oslo Economics har, i samarbeid med NIBR, kartlagt og vurdert eksisterende modeller for samordning av tjenester på individnivå, for barn i barnevernet som bor utenfor hjemmet. Vi har identifisert tre modeller for samordning som vurderes som særlig relevante for barn med tiltak fra barnevernet som bor utenfor hjemmet: Stillasbyggerne, DUE og FACT ung. Disse modellene er konseptuelt ulike, men bidrar på ulike måter til å sørge for bedre og mer helhetlige tjenester til barn og unge.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Bufdir.

Kontakt
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard
Relevante artikler