Skipp navigasjon

Potensial for økt bruk av praktikantordningen

06.01.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Praktikanter er studenter som gjennom arbeid får praktisk opplæring og erfaring innen et yrke eller utdanning de har valgt. Alle nordiske land tillater studenter fra land utenfor EØS å være praktikanter i eget land. Den norske praktikantordningen er strengere enn våre nabolands ordninger, og ordningen blir særlig brukt i landbruket. I andre næringer er ordningen lite kjent. Vi har, i samarbeid med advokat Vegard Bahus og Frischsenteret, evaluert ordningen og regelverket som gir midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse for praktikanter fra land utenfor EØS på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Landbruks- og spesielt gartnerinæringene har lenge vært de viktigste mottakerne av praktikanter fra land utenfor EØS. Spesielt mange har kommet fra Ukraina for å jobbe som praktikanter i disse næringene. Utenom landbruksnæringen, er det IT-næringen som benytter seg mest av praktikanter. Denne næringen har hatt en stor økning i antall praktikanter frem til 2019, og kanadisk er den mest vanlige nasjonaliteten blant praktikanter i IT-næringen.

I 2018 ble regelverket for praktikantopphold strammet inn grunnet misbruk av ordningen. Praktikanter fikk ikke opplæringen de hadde krav på og ble i enkelte tilfeller brukt som vanlige sesongarbeidere. Regelverket ble strengere, blant annet gjennom at maksimal tillatte oppholdslengde ble redusert fra 24 til 6 måneder. Den forkortede varigheten ser ut til å være den viktigste årsaken til at mange virksomheter har sluttet å bruke ordningen, men også at det er usikkerhet rundt detaljer i regelverket. Arbeidet med søknader oppleves også mer krevende enn tidligere.

Vi finner at det norske regelverket er mer restriktivt enn i de øvrige nordiske landene. Vi har blant annet den korteste maksimalt tillatte oppholdslengden på kun 6 måneder, sammenlignet med 18 måneder i Danmark, Sverige og Finland. Det stilles også mer eksplisitte krav til opplæringsplan og i motsetning til i de andre landene er det ikke mulig å få oppholdstillatelse som praktikant i Norge hvis utdanningen nylig er avsluttet.

Dersom praktikantordningen gjøres mer kjent i flere næringer enn i dag, forventes det at flere virksomheter, også utenfor landbruket, vil ta ordningen i bruk.

Les rapporten her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler