Skipp navigasjon

Kan offentlige anskaffelser brukes for å fremme grønn sjøtransport av innsatsfaktorer?

19.12.2022 - Anskaffelser

Oslo Economics har sammen med Transportutvikling AS utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om omfanget av offentlige anskaffelser hvor sjøtransport inngår som en del av verdikjeden, og hvilke muligheter det er for å stille krav til grønnere sjøtransport i disse anskaffelsene.

Vi finner at potensialet for å redusere klimagassutslipp er størst i markedet for bygg og anlegg. Dette skyldes at offentlig sektor er en stor sluttkunde, med en anslått markedsandel (målt i kroner), på mellom 80 og 90 prosent i anleggsmarkedet og mellom 40 og 45 prosent i hele bygg- og anleggsmarkedet. I tillegg transporteres det store mengder masser i forbindelse med bygg- og anleggsprosjekter, og da særlig innenfor infrastrukturprosjekter. Rapporten viser at markedet for asfalt er et særlig relevant segment. Dette skyldes at sjøtransport ofte benyttes, både for å få transportert innsatsfaktorer til produksjon av asfalt og for å transportere asfalt til anleggsområdet. I tillegg benyttes hovedvekten av asfalten som produseres i offentlige bygg- og anleggsprosjekter.

Transport av masser til og fra prosjekter foregår i dag i hovedsak ved hjelp av bil eller en kombinasjon av bil og båt. Sjøtransport har et særlig konkurranse­fortrinn ovenfor bil når volumet som skal transporteres er høyt og transportavstanden er lang. Skipsflåten som i dag benyttes for transport av varer til bygg- og anleggsektoren er gammel og benytter i all hovedsak diesel som energibærer. Det er dermed et betydelig potensial for å redusere utslipp. Vi ser imidlertid at det ikke er rett frem å redusere utslippene. Lav- og nullutslippsteknologien for skip er foreløpig ikke tilgjengelig nok eller kostnadseffektiv nok til å hindre at klimakrav til sjøtransport i de aktuelle kontraktene ikke fører til at landtransport velges over sjøtransport. En viktig faktor her er også at skipene ofte inngår i nettverk hvor de transporterer gods mellom flere havner. Dette gjør at nye energibærere, og infrastrukturen knyttet til disse, må være tilgjengelig i mange havner før det er mulig for skipene å benytte teknologien.

Vår anbefaling er at offentlige oppdragsgivere i større grad bidra til etterspørsel etter mer miljøvennlige skip. Dette bør gjøres med virkemidler som hensyntar alle klimagassutslipp i leveransen, for eksempel ved å benytte klimagassbudsjett og -regnskap, og bonus og malus i kontrakter, fremfor spesifikke krav og kriterier knyttet til utslipp fra sjøtransport.

Denne utredningen er et ledd i Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Sjøfartdirektoratet og Statens vegvesen sitt arbeid med å utrede klimakrav i offentlige anskaffelser av sjøtransporttjenester med sikte på innføring i 2023.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler