Skipp navigasjon

Mer oppgavedeling i sykehusene kan gi bedre økonomi og tilfredshet

31.10.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Erfaringene i sykehus viser at oppgavedeling gir bedre utnyttelse av personell og økt jobbtilfredshet. Spekter, Fagforbundet og Delta startet våren 2022 et prosjekt om oppgavedeling i sykehus, for å oppnå en bredere innsikt i hvordan sykehusene arbeider med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper. Prosjektet har resultert i en rapport, utarbeidet av Oslo Economics. Rapporten gir innsikt i sykehusenes erfaringer med oppgavedeling, hvilke faktorer som hemmer og fremmer god oppgavedeling, samt løfter frem gode eksempler.

Mange sykehus har tidligere hatt eller har pågående prosjekter som handler om oppgavedeling og endrede arbeidsprosesser mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper. Vi har identifisert 29 prosjekter som handler om oppgavedeling og helsefagarbeidere. De fleste prosjektene innebærer at helsefagarbeidere får opplæring i oppgaver som tidligere i hovedsak ble utført av andre personellgrupper, som oftest sykepleiere.

Basert på innsamlet informasjon har vi identifisert seks faktorer som er særlig viktig for å lykkes med oppgavedeling: 1) ledelsesforankring, 2) satsing på lærlinger, 3) kartlegging av oppgaver, ansvarsfordeling og roller, 4) informasjon og holdningsarbeid, 5) opplæring, kompetanseheving og videreutdanning, og 6) økonomiske rammer.

Les hele rapporten her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler