Skipp navigasjon

Hvilke muligheter har enslige forsørgere på boligmarkedet?

12.10.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Regjeringen ønsker at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. Bakgrunnen for ønsket er blant annet at det å eie egen bolig gir økonomisk trygghet og at forutsetningene for stabile og trygge boforhold er større for de som eier enn for de som leier bolig. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå gir indikasjoner på at enslige forsørgere er en gruppe husstander der en høy andel leier bolig. Det er særlig viktig å få økt kunnskap om situasjonen for enslige forsørgere fordi det også har betydning for barn. Barn er en prioritert gruppe i regjeringens boligsosiale politikk, blant annet fordi belastningene av dårlige boforhold er ekstra store for barn og ungdom.

På oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet skal Oslo Economics fremskaffe økt kunnskap om enslige forsørgeres posisjon i boligmarkedet. Sammenlignet med andre husholdninger skal vi vurdere i hvilken grad enslige forsørgere har mulighet til å skaffe seg og beholde en egnet bolig. Vi skal kartlegge betydningen dårlige boforhold kan ha for barn, samt vurdere om det er behov for flere eller andre virkemidler rettet mot denne gruppen.

Oslo Economics og prosjektteamet har bred erfaring med prosjekter knyttet til boligsosiale utfordringer, og har tidligere jobbet med blant annet nasjonal strategi for det boligsosiale arbeidet for 2014–2020 og Husbankens Barna først-strategi.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler