Skipp navigasjon

Hvordan kan vi på en bedre måte måle om vi lykkes med å få flere i arbeid?

05.10.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Det er et udekket behov i dag for å på en bedre måte fange opp kvaliteten på det arbeidet som gjøres i Arbeids- og velferdsdirektoratet og etaten for øvrig, og således måle om og i hvilken grad man lykkes med å få flere i arbeid. Eksisterende indikatorer har utfordringer, blant annet knyttet til at vesentlige aspekter ved kvalitet ikke fanges opp, og ved at indikatoren er sårbar for endringer og faktorer som NAV ikke har forutsetninger for å kunne påvirke.

Vinteren 2021/2022 gjennomførte Oslo Economics i samarbeid med Frischsenteret et forskningsprosjekt som utredet mulighetsrommet for nye indikatorer for overgang til arbeid og utdanning i NAV i tett samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet munnet ut i konkrete anbefalinger om nye indikatorer, som innebærer en endring i statistikkpopulasjon og utfallsmål, samt å kontrollere for egenskapet ved NAVs brukere og ved lokale arbeidsmarkedsforhold.

Vi skal nå, igjen i samarbeid med Frischsenteret, bistå direktoratet med å ferdigstille en anbefaling til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om nye styringsparametere innen sommeren 2023. Vi skal gjennomføre og kvalitetssikre arbeidet helt fra tilrettelegging av grunnlagsdata, via beregning av indikatorer og formidling og anvendelse i og utenfor Arbeids- og velferdsdirektoratet. Vår kjerneoppgave i oppdraget er å bidra til at en best mulig versjon av indikatorene kommer i drift på en effektiv måte, samt at anbefalingen til departementet innen sommeren 2023 om eventuell innføring av nye styringsparametere er godt faglig fundert, og godt forankret i direktoratet og etaten for øvrig.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler