Skipp navigasjon

Hva motiverer eldre arbeidstakere i helsesektoren til å stå lengre i jobb?

20.09.2022 - Helse og life science

Bemanningsutfordringene i helse- og omsorgssektoren er allerede betydelige, og er forventet å øke i årene som kommer. En av de viktigste årsakene til den økte etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester fremover er at andelen eldre i befolkningen øker.

Tidlig avgang fra arbeidslivet er utbredt i flere helse- og omsorgsyrker. Ansatte som går tidlig ut av yrke kan utgjøre en stor arbeidskraftreserve, som sitter på kompetanse og utdanning som trengs i deres yrke. Et lengre arbeidsliv kan bidra til å møte den økte etterspørselen etter helsetjenester fremover.

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal Oslo Economics kartlegge arbeidsdeltakelse og motivasjon til å stå lengre i arbeid blant seniorer i helsesektoren. Ved hjelp av intervjuer, spørreundersøkelse, litteratur og statistikk vil vi undersøke arbeidsdeltakelse blant eldre i dag, hvilke faktorer som påvirker avgangsalderen og mulige tiltak for å få de som ønsker tidlig avgang til å stå lengre i yrket. I tillegg skal vi undersøke hvordan koronapandemien har påvirket helsearbeideres motivasjon til å stå lengre i yrket.

Oslo Economics og prosjektteamet har bred erfaring med prosjekter knyttet til bemanningsutfordringer i helsetjenesten, og har tidligere jobbet med hvordan man kan beholde og rekruttere sykepleiere i både kommunehelsetjenesten og på sykehus.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler